Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Mizar/mizarkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Srednja poklicna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje poklicno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
  • Osnovnošolska izobrazba ali
  • nižja poklicna izobrazba
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Imetnik spričevala je zmožen:

  • samostojnega in varnega dela na lesno-obdelovalnih strojih,
  • samostojne uporabe delavniške dokumentacije in načrtov,
  • ustreznega ravnanja z materiali in delovnimi sredstvi,
  • gospodarne in kvalitetne izdelave mizarskih izdelkov (stoli, mize s predalom, omare iz masivnega lesa ali furniranih plošč, struženi izdelki, furnirske intarzije, rezbarski izdelki, okna, vrata),
  • sestavljanja stavbnega in bivalnega pohištva,
  • vgrajevanja stavbnega pohištva,
  • vzdrževanja in obnavljanja pohištva,
  • osnovne uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije.

Imetnik spričevala ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradi tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

Ocenjevanje in zaključevanje:

S preverjanjem in ocenjevanjem se ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine ter kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki mora biti ustrezno dokazano. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje:

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, in so opravili vse interesne dejavnosti ter vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Prehodnost:

Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje; mojstrski, delovodski in poslovodski izpit (SOK, raven 5).

Opis poklica

Kratek opis

Mizar sprejema naročila za lesne izdelke, po potrebi nariše načrt ali skico ter pripravi seznam materiala in blaga ter ga naroči oziroma nabavi. Pripravi les in pomožne materiale za obdelavo oziroma vgradnjo hlodovine, plohov, desk, letev ali plošč.

Kaj delavec običajno dela

Mizar ima smisel za oblikovanje, lepoto in ustvarjanje. Obdelava lesa, lesnih tvoriv in drugih materialov mu omogoča osebno izražanje in izdelavo različnih izdelkov. Pri delu sprejema naročila ter se seznanja z dokumentacijo. Po potrebi nariše načrt, skico ter pripravi seznam materiala in blaga ter ga naroči oziroma nabavi. Izdela okvirno kalkulacijo stroškov in določi rok izdelave. Pripravi les, lesna tvoriva in pomožne materiale za obdelavo oziroma vgradnjo, hlodovino, plohe, deske, letve, plošče, furnir, polnila, lepila, barve in drugo. Izvrši osnovno mazanje strojev, preveri njihovo delovanje, pripravi orodje: kladiva, dleta, skobljiče, izvijače ali žage ter naprave, vpenjala, spenjače, pištole, stojala in modele.

Stroje nastavlja na določene velikosti, nastavlja rezila, temperaturo, pritisk, čas obdelave, hitrost, velikost sekancev, stopnjo mletja, režime stiskanja, sušenja in obdelave. Nato preverja mere in kakovost obdelave elementa in izdelka. Pripravi okovje, vijačno blago, vložke in nasadila ter označuje in zarisuje izmerjene velikosti, kroge, krivulje, like in modele na obdelovancu, izdelku ali mestu vgradnje. Strojno žaga in razrezuje krivulje. Stiska plošče, seka iverje in sekance, reže prizme in deske ter melje vlakna. Nadzira merilne instrumente, nastavlja tlak in temperaturo, velikost iverja in sekancev, debelino plohov, desk, letev, plošč, elementov in polizdelkov.

Pri delu uporablja furnir, folije, plošče, modele, razne vrste papirja, zaščitne in izolacijske tepihe, dekorativne izdelke, slike in vzorce. Pri tem luži, kita, brusi, strga, lepi, furnira, nanaša lepilo, barva, lakira, polira in čisti. Sestavlja elemente v izdelke, popravlja, obnavlja elemente in izdelke ter servisira opremo. Izdelke embalira, pakira, opremlja z dokumentacijo, okovjem in drugim blagom. Izdelke prenaša, naklada, transportira in skladišči. Pospravlja in čisti stroje in naprave, orodje, les, lesna tvoriva in pomožne materiale. Zamenja in čisti filtre, sita, vreče in druge vložke na strojih in napravah. Evidentira porabo surovin, materialov, pomožnih materialov, okovja in blaga.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Dijak mora uspešno opraviti splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti tudi interesne dejavnosti, obveznosti praktičnega usposabljanja z delom in zaključni izpit.
Zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter storitev in zagovor.

Izvajalci:

Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze. 

URL

URL izvajalca: