Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Asistent/ka snemalca/keDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • najmanj srednja poklicna izobrazba in dve leti delovnih izkušenj na področju dela asistent/ka snemalca/ka
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo v timu s sodelavci,
 •  komunicirati in vzpostavljati kooperativen odnos s sodelavci,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • opravljati delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter varovanju okolja,
 • razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter skrbeti za lasten strokovni razvoj,
 • uporabljati snemalno tehniko in opremo,
 • pripravljati AV-telekomunikacijsko opremo v predprodukciji,
 • sodelovati in asistirati pri snemalnih delih v produkciji.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČIN PREVERJANJA

Kandidat za preverjanje pripravi in zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela asistenta/asistentke snemalca/ke. K strokovni nalogi priloži tudi AV- delo, pri katerem je sodeloval, v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.). Strokovna naloga vsebuje:
 

 • obrazložitev izbora snemalne in telekomunikacijske opreme,
 • pravila o varnosti in zdravju pri njegovem delu in požarne varnosti ter
 • doprinos kandidata/ke k vizualizaciji AV-dela, pri katerem je sodeloval/a.

Asistent/ka snemalca/ke

SOK 5

EOK 4

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: