Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Asistent/asistentka zvokaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Dokončana vsaj osnovna šola in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju zvoka.
 • Kandidat lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o delu na najmanj treh zahtevnih zvokovnih projektih (videospot, film, studijski album, koncert, gledališki projekt …) z objektivnim dokazilom o sodelovanju pri projektih s strani producenta/odgovorne osebe. Projekti ne smejo biti starejši od petih let.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat je zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo v timu s sodelavci
 • komunicirati in vzpostavljati kooperativen odnos s sodelavci in člani ekipe
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • opravljati delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter varovanju okolja
 • razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter skrbeti za lasten strokovni razvoj
 • opravljati enostavna zvokovna snemanja in ozvočenja
 • asistirati oblikovalcu zvoka pri zahtevnejših zvokovnih projektih
 • pripravljati in urejati posneti zvokovni material
 • arhivirati zvočne posnetke

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE            

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČIN PREVERJANJA

Kandidat predhodno pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, ki jo komisiji predloži v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.). Strokovna naloga vsebuje:

 • do 10 min zvokovnega izdelka, ki ga komisiji predloži,
 • opis postopka za izbrano področje dela: terminski in tehnični načrt (postavitev mikrofonov, povezave zvokovnih aparatur …),
 • utemeljitev izbora opreme (mikrofonov, kablov, snemalne tehnike ...),
 • opis upoštevanja in zagotavljanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja.

 

 

Asistent/asistentka zvoka

SOK 5

EOK 4

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: