Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Romski pomočnik/romska pomočnicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
 • dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga kandidat/ka dokazuje s spričevalom slovenske osnovne šole ali z opravljenim izpitom iz znanja slovenščine na osnovni ravni in
 • dokazilo o znanju romskega jezika/dialekta, ki ga kandidat/ka dokazuje z izjavo/ referenčnim pismom organizacij, društev ipd.

 

 

 

 

 

ISCED področje ISCED področje:
Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
ISCED podpodročje isced podpodročje: splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/na:

 • sodelovati pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi aktivnosti v timu s strokovnimi sodelavci
 • racionalno uporabljati energijo, material in čas ter spodbujati zdrav življenjski slog
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju
 • sporazumevati se z otroki, s starši in sodelavci v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • sodelovati pri delu z otroki v vrtcu in osnovni šoli
 • sodelovati z romskimi starši in/ali otrokovimi skrbniki
 • upoštevati in spoštovati multikulturnost, ki temelji na spoštovanju različnosti, sožitju in premagovanju predsodkov

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČIN PREVERJANJA

 • Praktično preverjanje in zagovor

 

 

Romski pomočnik/romska pomočnica

SOK 5

EOK 4

Magister profesor predšolske vzgoje/magistrica profesorica predšolske vzgoje

Magister profesor zgodnjega učenja in poučevanja/magistrica profesorica zgodnjega učenja in poučevanja

Magister profesor zgodnjega učenja/magistrica profesorica zgodnjega učenja

Magister edukacijskih politik/magistrica edukacijskih politik

Magister muzejske pedagogike/magistrica muzejske pedagogike

Magister profesor andragogike in …/magistrica profesorica andragogike in …

Magister profesor andragogike/magistrica profesorica andragogike

Magister profesor andragogike/magistrica profesorica andragogike

Magister profesor inkluzivne pedagogike/magistrica profesorica inkluzivne pedagogike

Magister profesor inkluzivne pedagogike/magistrica profesorica inkluzivne pedagogike

Magister profesor pedagogike in …/magistrica profesorica pedagogike in …

Magister profesor pedagogike in …/magistrica profesorica pedagogike in …

magister profesor pedagogike/magistrica profesorica pedagogike

Magister profesor pedagogike/magistrica profesorica pedagogike

Magister profesor socialne pedagogike/magistrica profesorica socialne pedagogike

Magister profesor socialne pedagogike/magistrica profesorica socialne pedagogike

Magister profesor inkluzivne pedagogike/magistrica profesorica inkluzivne pedagogike

Magister profesor logopedije in surdopedagogike/magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike

Magister profesor razrednega pouka/magistrica profesorica razrednega pouka

Magister profesor razrednega pouka/magistrica profesorica razrednega pouka

Magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike/magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike

SOK 8 / EOK 7

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: