Magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike/magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike/magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogikeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

1 leto
Kreditne točke

Kreditne točke

60 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

Smer posebne razvojne in učne težave:

 • Zaključen študijski program prve stopnje z ustreznih predhodnih strokovnih področij (1. alineja 38.a člena ZVis) v obsegu 240 KT, ki spada na področje ISCED 14 Izobraževanje učiteljev in pedagoške vede, program Specialna in rehabilitacijska pedagogika ali
 • zaključen prvostopenjski študijski program z ustreznih predhodnih strokovnih področij (1. alineja 38.a člena ZVis) v obsegu 240 KT, ki spada na področje ISCED 14 Izobraževanje učiteljev in pedagoške vede, program Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav pod pogojem, da kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Smer tiflopedagogika in specifične učne težave:

 • zaključen študijski program prve stopnje z ustreznih predhodnih strokovnih področij (1.alineja 38.a člena ZVis) v obsegu 240 KT, ki spada na področje ISCED 14 Izobraževanje učiteljev in pedagoške vede, program tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav ali
 • zaključen prvostopenjski študijski program z ustreznih predhodnih strokovnih področij (1. alineja 38.a člena ZVis) v obsegu 240 KT, ki spada na področje ISCED 14 Izobraževanje učiteljev in pedagoške vede, program Specialna in rehabilitacijska pedagogika pod pogojem, da kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence s področja tiflopedagogike.
 • zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT z drugih strokovnih področij (2. alineja 38.a člena ZVis):
 • v smer posebne razvojne in učne težave se lahko vpiše kandidat, ki je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in izkazal predhodno pridobljeno znanje in kompetence pri predmetih temeljnega pedagoškega študija ter področij specialne in rehabilitacijske pedagogike,
 • v smer tiflopedagogika in specifične učne težave se lahko vpiše kandidat, ki je pred vpisom opravil  študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in izkazal predhodno pridobljeno znanje in kompetence pri predmetih temeljnega pedagoškega študija ter področij specialne in rehabilitacijske pedagogike: teoretične osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike, področje diagnostike, načrtovanja, izvajanja in evalvacije programov za slepe in slabovidne osebe ter osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih strokovnih področij (2. alineja 38.a člena ZVis), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence pri predmetih temeljnega pedagoškega študija ter področij specialne in rehabilitacijske pedagogike:
 • za vpis v smer »posebne razvojne in učne težave« ter »tiflopedagogika in specifične učne težave« morajo kandidati poleg osnovnega programa v obsegu 60 KT  uspešno zaključiti dodatni letnik programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT,
 • zaključen visokošolski strokovni in univerzitetni študijski program v obsegu 180 KT, ki spada na področje ISCED 14 Izobraževanje učiteljev in pedagoške vede, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence pri predmetih temeljnega pedagoškega študija ter področij  specialne in rehabilitacijske pedagogike:
 • za vpis v smer »posebne razvojne in učne težave« in »tiflopedagogika in specifične učne težave« morajo kandidati poleg osnovnega programa v obsegu 60 KT uspešno zaključiti dodatni letnik programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT,
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program po starem programu v obsegu 180 KT z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in izkaže predhodno pridobljeno znanje in kompetence pri predmetih temeljnega pedagoškega študija ter področij specialne in rehabilitacijske pedagogike:
 • za vpis v smer »posebne razvojne in učne težave« ter »tiflopedagogika in specifične učne težave« morajo kandidati poleg osnovnega programa v obsegu 60 KT  uspešno zaključiti dodatni letnik programa in tako zbrati manjkajočih 60 KT.
ISCED področje ISCED področje
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
ISCED podpodročje isced podpodročje izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 8

Raven EOK

EOK 7

Raven EOVK

Druga stopnja

Učni izidi

Študent/študentka je usposobljen/-a za:

(splošne kompetence)

 • poznavanje in uporabo ustreznih metod raziskovanja in razvoja lastne prakse,
 • raziskovanje in prenašanje spoznanj v prakso,
 • prevzem odgovornosti za lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, intervizija, supervizija),
 • vzpostavljanje partnerskega odnosa z uporabniki in drugimi skupinami,
 • razvijanje novega znanja in razumevanja področja,
 • delovanje v skladu z etičnimi normami in poklicnim kodeksom,
 • sodelovanje v interdisciplinarnem timu in komuniciranje z vsemi vključenimi subjekti v vzgojno-izobraževalnem procesu (otroki, mladostniki, starši instrokovnimi delavci),
 • reflektiranje in evalvacijo obstoječe vzgojno-izobraževalne prakse ter prepoznavanje neizkoriščenih možnosti za dvig njene kakovosti,
 • razvijanje višjih kognitivnih veščin, povezanih z ustvarjanjem novega znanja,
 • vodenje in organizacijo,

(predmetnospecifične kompetence)

 • sodelovalno (kolaborativno) reševanje problemov edukacije v različnih kontekstih,
 • prilagajanje prakse specifičnim edukacijskim kontekstom,
 • razvoj znanja in razumevanja na izbranem področju edukacijske poklicne specializacije, npr. edukacijsko upravljanje in administriranje; kurikularne študije; edukacijske politike; izobraževanje odraslih; učne težave; otroška literatura,
 • uporabo raziskovanja, ustreznega določenemu področju, za oblikovanje praks,
 • reflektiranje vrednot, ki ustrezajo edukacijskim dejavnostim.

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).
 

Napredovanje

Za kandidate, ki opravljajo program kot redni študij in v osnovnem obsegu 60 KT, pogojev za napredovanje ni (študij traja eno leto).

Magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike/magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike

SOK 8

EOK 7

Prehodnost

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10)

Opis poklica

Kratek opis

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju v sodelovanju s strokovnjaki drugih profilov skrbi za celosten razvoj otroka, mladostnika in tudi odraslih z motnjami v duševnem razvoju.

Kaj delavec običajno dela

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju predvsem v fazi opazovanja, odkrivanja bolezni in usmerjanja otroka dela timsko in tesno sodeluje s starši. Glavna področja dela so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in z drugimi področnimi zakoni in predpisi. 

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje študija mora kandidat zbrati vse predvidene kreditne točke iz vseh ustreznih delov programa.

Izvajalci

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane