Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Steklar/steklarkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Srednja poklicna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje poklicno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Osnovnošolska izobrazba ali
 • nižja poklicna izobrazba
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Imetnik spričevala je zmožen:

 • priprave zmesi za steklo po recepturi,
 • izvajanja osnovnih obdelovalnih tehnik v steklarstvu,
 • izdelave in dodelave steklenih izdelkov,

Izbirno:

 • izdelave preprostih ročno pihanih steklenih izdelkov,
 • strojnega pihanja, stiskanja in vlivanja stekla,
 • ročne izdelave poljubne oblike iz steklene taline,
 • brušenja enostavnih vzorcev na ravno in zakrivljeno steklo,
 • slikanja motivov, sestavljenih iz osnovnih elementov, na ravno in votlo steklo ter keramiko,
 • osnovnih postopkov obdelovanja ravnega stekla (rezanja, brušenja robov in fazet, fuzije),
 • izdelave zahtevnejših ročno pihanih steklenih izdelkov,
 • izdelave preprostih steklenih izdelkov nad odprtim plamenom z različnimi tehnikami,
 • izdelave enostavnih laboratorijskih elementov,
 • brušenja različnih vzorcev na različne oblike in velikosti stekla,
 • peskanja v eni ali več globinah z uporabo različnih abrazivnih sredstev,
 • slikanja zahtevnejših motivov v različnih tehnikah slikanja,
 • načrtovanja in izdelave steklarskega izdelka ali kolekcije s kombinacijo tehnik za dekoriranje stekla,
 • zastekljevanja elementov zunanje in notranje opreme,
 • izdelovanja vitražev,
 • krivljenja in kaljenja stekla,
 • izvajanja osnovnih steklarskih popravil v notranjem in zunanjem prostoru,
 • okvirjanja slik in gobelinov,
 • izvajanja preprostih načinov restavriranja steklenih izdelkov.

Imetnik spričevala ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradi tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

Ocenjevanje in zaključevanje:

S preverjanjem in ocenjevanjem se ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine ter kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki mora biti ustrezno dokazano. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje:

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, in so opravili vse interesne dejavnosti ter vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Prehodnost:

Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje; mojstrski, delovodski in poslovodski izpit (SOK, raven 5).

Pogoji za pridobitev javne listine:

Dijak mora uspešno opraviti splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti tudi interesne dejavnosti, obveznosti praktičnega usposabljanja z delom in zaključni izpit.
Zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter storitev in zagovor.

Izvajalci:

Srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze. 

URL

URL izvajalca: