Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Vojak nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri,
 • opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v nuklearno – radiološko – kemično – biološki obrambi (NRKBO),
 • nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004,
 • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test),
 • opravljen zdravniški pregled.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: vojaštvo in obramba
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
 • rabi energijo, material in čas,
 • varuje življenje, zdravje in okolje,
 • komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih,
 • pripravi osebno opremo in tehnična sredstva,
 • sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje,
 • rokuje z osebno oborožitvijo, NRKB sredstvi in ostalo opremo,
 • vzdržuje orožje, strelivo in minsko-eksplozivna sredstva (SIMES) ter RKB in druga materialno-tehnična sredstva (MTS),
 • izvaja postopke NRKB zaščite,
 • izvaja NRKB detekcijo in identifikacijo,
 • izvaja NRKB in meteo opazovanje in poročanje,
 • izvaja RKB dekontaminacijo.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje.

Vojak nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

SOK 4

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

Letalski tehnik za vojaške zrakoplove/letalska tehnica za vojaške zrakoplove

Podčastnik artilerije/podčastnica artilerije

Podčastnik inženirstva/podčastnica inženirstva

Podčastnik mornar/Podčastnica mornarka

Podčastnik mornarski potapljač/podčastnica mornarska potapljačica

Podčastnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/podčastnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

Podčastnik oklepnih enot/podčastnica oklepnih enot

Podčastnik operater radarskega sistema/podčastnica operaterka radarskega sistema

Podčastnik operater sistema nadzora in kontrole zračnega prostora/podčastnica operaterka sistema nadzora in kontrole zračnega prostora

Podčastnik pehote/podčastnica pehote

Podčastnik posebnih enot/podčastnica posebnih enot

Podčastnik vojaške policije/podčastnica vojaške policije

Podčastnik zračne obrambe/podčastnica zračne obrambe

Podčastnik zvez/podčastnica zvez

Podčastnik/podčastnica premikov in transportov

Podčastnik/podčastnica za oskrbo

Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu/tehnica letalka na vojaškem zrakoplovu

Veterinarski podčastnik/veterinarska podčastnica

Vojak bolničar/vojakinja bolničarka

Vojak operater radarskega sistema/vojakinja operaterka radarskega sistema

Vojak operater sistema nadzora zračnega prostora/vojakinja operaterka sistema nadzora zračnega prostora

Vojak specialist artilerije – izvidnik/vojakinja specialistka artilerije – izvidnica

Vojak specialist artilerije – meteorolog/vojakinja specialistka artilerije – meteorologijna

Vojak specialist artilerije – računar/vojakinja specialistka artilerije – računarka

Vojak specialist artilerije – topograf/vojakinja specialistka artilerije – topografka

Vojak specialist – laborant nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – laborantka nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe

Vojak specialist-izvidnik nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – izvidnica nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)

Vojak zračne obrambe/vojakinja zračne obrambe

Vojak zvez/vojakinja zvez

Vojaški policist/vojaška policistka

Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica

SOK 5 / EOK 4

Opis poklica

Kratek opis

Vojak Slovenske vojske (SV) je usposobljen posameznik, ki je psihofizično dobro pripravljen in izurjen, da lahko opravlja vojaško službo in naloge v različnih bojnih situacijah v vseh možnih vremenskih in terenskih razmerah. S Slovensko vojsko lahko sodeluje kot Poklicni vojak, Pogodbeni rezervist in Vojak prostovoljec.

Kaj delavec običajno dela

Vojak ima lahko čin vojaka, poddesetnika, desetnika in naddesetnika.
Njegove naloge so:

 • usklajeno in pravilno izvajanje postrojitvenih pravil,
 • skrb za psihofizično pripravljenost,
 • varno rokovanje z orožjem v pehotnem oddelku (uporaba in vzdrževanje),
 • izvajati taktične postopke posameznika za opravljanje nalog v oddelku (usposabljanje, urjenje in utrjevanje individualnih veščin),
 • varnostno nadzorna služba,
 • pomoč ob naravnih nesrečah in ob drugih izrednih dogodkih. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: