Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Podčastnik inženirstva/podčastnica inženirstvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri,
 • opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske smer inženirstvo,
 • opravljen tečaj za delo z motorno žago in motornim vrtalnikom,
 • opravljen tečaj za upravljanje s TGM ali vozniški izpit C in E kategorije,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004,
 • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test),
 • opravljen zdravniški pregled.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: vojaštvo in obramba
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote,
 • varuje življenje, zdravje in okolje,
 • varuje tajnost podatkov vojaških organov,
 • komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu,
 • pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva,
 • rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje,
 • izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah ter naloge v sistemu zaščite in reševanja, izvaja naloge varovanja,
 • vodi oddelke ali vode in jim poveljuje,
 • nadzoruje delo podrejenih,
 • izvaja taktične postopke inženirstva na bojišču ter »vodi ogenj« podrejene enote,
 • organizira, izvaja in nadzira delo z minsko-eksplozivnimi sredstvi (MES) v svoji enoti,
 • vodi gradbišče pri izgradnji začasnih vojaških objektov,
 • organizira, vodi in nadzira izvajanje del ob maskiranju objektov in MS,
 • organizira vzdrževanje orožja, streliva in minsko-eksplozivnih sredstev (SIMES), oborožitvenih oziroma inženirskih sistemov ter materialno-tehničnih sredstev (MTS) v svoji enoti.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje.

Opis poklica

Kratek opis

Glavna naloga podčastnika je usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske.

Kaj delavec običajno dela

Desetniku ali naddesetniku, ki je opravljal dolžnost vodje skupine in uspešno končal šolo za podčastnike, se podeli čin vodnika. Vodnik po prevzemu poveljevanja oddelku opravi še tečaj za poveljnika oddelka. Vodnik poveljuje oddelku (osnovna podčastniška dolžnost) med izvajanjem bojnih nalog in usposabljanjem. Usposablja posameznike in skupine v oddelku. Vzdržuje disciplino in nadzira izvajanje nalog. Dnevno spremlja, preverja in ocenjuje podrejene. Ima največji neposredni vpliv na podrejene, ki jim je vzor, in je odgovoren za videz in urejenost vojakov.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: