Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Letalski tehnik za vojaške zrakoplove/letalska tehnica za vojaške zrakoploveDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednje strokovna izobrazba strojne ali elektro smeri,
 • končana šola za podčastnike - smer letalstvo,
 • ustrezno tehnično usposabljanje v organizaciji, ki izvaja usposabljanje za letalsko tehnično osebje po izvedbenem predpisu 2042/2003, priloga IV, DEL-147,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004,
 • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test),
 • opravljen splošni zdravstveni pregled.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: vojaštvo in obramba
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje življenje, zdravje in okolje,
 • varuje tajnost podatkov vojaških organov,
 • komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timu,
 • vodi oddelke ali vode in jim poveljuje,
 • nadzoruje in kontrolira delo podrejenih,
 • pripravi osebno opremo skupno oborožitev in tehnična sredstva,
 • rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje,
 • sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij ter pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja naloge varovanja,
 • vzdržuje, izvaja preglede in odpravlja napake na zrakoplovih,
 • izvaja modifikacije in nadgradnje zrakoplovov,
 • sprejema in predaja zrakoplove,
 • sodeluje pri izvajanju preizkusnih letov,
 • izpolnjuje delovno in operativno dokumentacijo zrakoplova ter rokuje s tehnično dokumentacijo.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: