Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Vojak specialist artilerije – meteorolog/vojakinja specialistka artilerije – meteorologijnaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednja poklicna izobrazba katere koli smeri,
 • opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v artileriji in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista - meteorologa,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004,
 • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test),
 • opravljen zdravniški pregled.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: vojaštvo in obramba
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje življenje, zdravje in okolje,
 • komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih,
 • uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo,
 • pripravi osebno opremo in tehnična sredstva,
 • rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje,
 • sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje,
 • vzdržuje orožje, strelivo in minsko-eksplozivna sredstva (SIMES) ter materialno-tehnična sredstva (MTS),
 • rokuje z meteorološkimi sredstvi in opremo meteorološkega oddelka,
 • izvaja taktične postopke na bojišču.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje.

Opis poklica

Kratek opis

Meteorolog vreme napoveduje, nadzira kakovost vremenskih opazovanj in določa, kje je potrebno meteorološko postajo prestaviti ali glede na geografsko pokritost postaviti novo.

Kaj delavec običajno dela

Delo meteorologa se razlikuje glede na vejo meteorologije, v kateri dela. Večina ljudi se zelo moti, ker menijo, da le opazuje oblake, beleži vremenske pojave, temperaturo, meri padavine. Meteorolog je predvsem velik uporabnik vremenskih podatkov. Določa pravilno lokacijo in izbor merilne tehnike. Nadzira kakovost opazovanj in določa, kje je potrebno postajo prestaviti ali glede na geografsko pokritost postaviti novo. Skratka, postavlja temelje za pridobivanje podatkov, meritev pa, razen občasno in po potrebi, ne opravlja, skrbi pa za ustrezno arhiviranje podatkov in izvajanje prostorske in časovne kontrole podatkov. Meteorolog- prognostik vreme napoveduje. Ukvarja se s trenutnim stanjem vremena, arhivskih vrednosti neposredno ne uporablja. S pomočjo posnetkov meteoroloških satelitov sledi premikom oblačnih sistemov, s pomočjo radarskih meritev pa spremlja nastanek in gibanje padavinskih sistemov in neviht. Uporablja meritve meteoroloških postaj, tako avtomatskih, kot tistih z meteorološkimi opazovalci. Na kartah opazovanj določa lego vremenskih front, ciklonov in anticiklonov, analizira pa tudi zračne tokove na različnih višinah atmosfere. Izdeluje razne vrste vremenskih napovedi v tekstualni in grafični obliki. Pri tem uporablja rezultate računskih meteoroloških prognostičnih modelov, ki jih skrbno pregleda in ovrednoti ter primerja rezultate različnih modelov med seboj. Če so razhajanja med njimi velika, potem je to znamenje, da je atmosfera dokaj ne-napovedljiva in bo zato napoved manj zanesljiva.

Specifična dela opravlja meteorolog na letališču. Ta izdaja vremenske napovedi za devet do 18 ur vnaprej za območja letališč in koridorjev, po katerih poteka zračni promet. Spet drugačno je delo v agro-meteorologiji, kjer se meteorologi bolj posvečajo mikroklimatskim značilnostim v različnih rastlinskih združbah. Glede na vremenske razmere npr. spremljajo in napovedujejo pojavljanje in razvoj rastlinskih bolezni in škodljivcev. Klimatologi pri delu uporabljajo vse razpoložljive meteorološke podatke. Še posebej so dragoceni tisti o vremenskih razmerah v bližnji in daljni preteklosti. Omogočajo namreč spoznavanje spremenljivosti podnebja in povezav med posameznimi meteorološkimi pojavi. Pri svojem delu si pomagajo s statistiko in računskimi modeli ter z grafičnim prikazom v obliki kart.

Osnovna naloga klimatologov je ugotavljanje povprečnih podnebnih razmer in spremenljivosti podnebja in napoved izjemnih dogodkov. Izdelujejo posebne analize, ki so podlaga za izkoriščanje obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna energija. Pomemben del njihovega dela so posebne analize, ki so osnova za varčno in varno načrtovana mesta in stavb, prometne infrastrukture, rekreacijske objekte, določajo pa tudi meteorološko najugodnejše mikrolokacije za take objekte oziroma njihov vpliv na mikroklimo. Pomembna naloga je ocena verjetnosti ekstremnih pojavov in preučevanje vpliva vremena in klime na počutje in zdravje ljudi. Sem sodijo tudi vsi elaborati, ki jih klimatologi izdelujejo za potrebe klimatskih zdravilišč in turističnih krajev. Mikroklimatske razmere je potrebno dobro poznati pri obravnavi onesnaženja in širjenja škodljivih snovi.

Meteorolog, ki dela na tem področju, ob pomoči računskih modelov predvidi širjenje škodljivih primesi v ozračju. Z izsledki sodeluje pri načrtovanju naselij, pri izbiri lokacije za industrijske objekte in smetišča. Izračunava ustrezne višine dimnikov tovarn, da nesnažen zrak ne bi preveč vplival na okoliške kraje. Izdeluje študije za širjenje škodljivih snovi ob morebitnih ekoloških nesrečah. Preučuje emisije nevarnih izpušnih plinov v prometu in sodeluje pri gradnji predorov in njihovih prezračevalnih naprav. Z rednimi meritvami koncentracij škodljivih snovi v ozračju sodeluje pri ocenah ekološke obremenitve okolja in pri morebitni sanaciji. Pri svojem delu večkrat sodeluje s kemiki.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: