Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Vojak specialist – laborant nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambe (nrkbo)/vojakinja specialistka – laborantka nuklearno-radiološko-kemično-biološke obrambeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba kemijske ali laboratorijske smeri,
 • opravljeno osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v NRKBO in funkcionalno vojaško usposabljanje za vojaka specialista laboranta NRKBO,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004,
 • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test),
 • opravljen zdravniški pregled.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: vojaštvo in obramba
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje življenje, zdravje in okolje,
 • komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih,
 • pripravi osebno opremo in tehnična sredstva,
 • sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje,
 • rokuje z osebno oborožitvijo, NRKB sredstvi in ostalo opremo,
 • vzdržuje orožje, strelivo in minsko-eksplozivna sredstva (SIMES) ter materialno-tehnična sredstva (MTS),
 • rokuje s sistemi, sredstvi in opremo za RKB analize,
 • izvaja postopke NRKB zaščite za zagotavljanje preživetja,
 • izvaja RKB analize in RKB vzorčenje,
 • izvaja NRKB detekcijo in identifikacijo,
 • izvaja NRKB in meteo opazovanje in poročanje,
 • izvaja RKB dekontaminacijo.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje.

Opis poklica

Kratek opis

Vojak Slovenske vojske (SV) je usposobljen posameznik, ki je psihofizično dobro pripravljen in izurjen, da lahko opravlja vojaško službo in naloge v različnih bojnih situacijah v vseh možnih vremenskih in terenskih razmerah. S Slovensko vojsko lahko sodeluje kot Poklicni vojak, Pogodbeni rezervist in Vojak prostovoljec.

Kaj delavec običajno dela

Vojak ima lahko čin vojaka, poddesetnika, desetnika in naddesetnika.
Njegove naloge so:

 • usklajeno in pravilno izvajanje postrojitvenih pravil,
 • skrb za psihofizično pripravljenost,
 • varno rokovanje z orožjem v pehotnem oddelku (uporaba in vzdrževanje),
 • izvajati taktične postopke posameznika za opravljanje nalog v oddelku (usposabljanje, urjenje in utrjevanje individualnih veščin),
 • varnostno nadzorna služba,
 • pomoč ob naravnih nesrečah in ob drugih izrednih dogodkih. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: