Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Vojaški policist/vojaška policistkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba,
 • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test),
 • opravljen zdravniški pregled,
 • potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena za kakšno drugo kaznivo dejanje in ni v disciplinskem postopku zaradi težje kršitve vojaške discipline,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak pehote / vojakinja pehote,
 • opravljeno osnovno ali funkcionalno usposabljanje za vojaškega policista.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: vojaštvo in obramba
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje življenje, zdravje in okolje,
 • komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih,
 • pripravi osebno opremo in tehnična sredstva,
 • rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje,
 • sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje,
 • uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo,
 • varuje življenje, zagotavlja osebno varnost vojaškim in civilnim osebam, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, in varuje državno premoženje v uporabi vojske,
 • preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške, odkriva in prijema storilce kaznivih dejanj in prekrškov v vojski,
 • vzdržuje vojaški red in disciplino,
 • nadzira in ureja vojaški promet na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni in vojaški promet,
 • varuje vojaške in civilne osebe, ki opravljajo dolžnosti in dela v vojski, ter organe, objekte in okoliše, ki so za obrambo posebnega pomena,
 • varuje določena delovna mesta in tajnost podatkov vojaških organov, če z zakonom ni drugače določeno.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: