Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Podčastnik/podčastnica premikov in transportovDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednja strokovna šola prometne smeri,
 • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test),
 • opravljen zdravniški pregled,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija vojak strelec /vojakinja strelka,
 • končano usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske – smer logistika.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: vojaštvo in obramba
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote ter spremlja rentabilnost prevozov v cestnem prometu,
 • varuje življenje, zdravje in okolje,
 • varuje tajnost podatkov vojaških organov,
 • komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu,
 • vodi in poveljuje oddelkom ali vodom,
 • nadzoruje in kontrolira delo podrejenih,
 • pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva,
 • vzdržuje osebno orožje in opremo ter rokuje s tem,
 • izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah ter naloge v sistemu zaščite in reševanja, izvaja naloge varovanja,
 • uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo,
 • organizira in nadzira vožnjo pripadnikov enote, za katero je pristojen,
 • zagotavlja prevoz tovora in oseb s strani pripadnikov enote, za katero je pristojen,
 • izvaja po-prevozne aktivnosti.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje.

Opis poklica

Kratek opis

Glavna naloga podčastnika je usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske.

Kaj delavec običajno dela

Desetniku ali naddesetniku, ki je opravljal dolžnost vodje skupine in uspešno končal šolo za podčastnike, se podeli čin vodnika. Vodnik po prevzemu poveljevanja oddelku opravi še tečaj za poveljnika oddelka. Vodnik poveljuje oddelku (osnovna podčastniška dolžnost) med izvajanjem bojnih nalog in usposabljanjem. Usposablja posameznike in skupine v oddelku. Vzdržuje disciplino in nadzira izvajanje nalog. Dnevno spremlja, preverja in ocenjuje podrejene. Ima največji neposredni vpliv na podrejene, ki jim je vzor, in je odgovoren za videz in urejenost vojakov.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: