Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Podčastnik mornarski potapljač/podčastnica mornarska potapljačicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Opravljen test za ladijske potapljače,
 • srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri,
 • opravljeno usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske katere koli smeri,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004,
 • opravljen splošni zdravstveni pregled.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: vojaštvo in obramba
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje življenje, zdravje in okolje,
 • varuje tajnost podatkov vojaških organov,
 • komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih,
 • vodi in poveljuje oddelkom ali vodom,
 • nadzoruje in kontrolira delo podrejenih,
 • pripravi osebno opremo in tehnična sredstva,
 • vzdržuje osebno orožje in potapljaško opremo ter rokuje s tem,
 • sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje,
 • izvaja delo ter poveljuje in organizira delo podrejenih v protiminski enoti,
 • izvaja taktične postopke pod vodo,
 • izvaja pomoč ob potapljaških nesrečah in nesrečah na morju,
 • upravlja čolne.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

Opis poklica

Kratek opis

Glavna naloga podčastnika je usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske.

Kaj delavec običajno dela

Desetniku ali naddesetniku, ki je opravljal dolžnost vodje skupine in uspešno končal šolo za podčastnike, se podeli čin vodnika. Vodnik po prevzemu poveljevanja oddelku opravi še tečaj za poveljnika oddelka. Vodnik poveljuje oddelku (osnovna podčastniška dolžnost) med izvajanjem bojnih nalog in usposabljanjem. Usposablja posameznike in skupine v oddelku. Vzdržuje disciplino in nadzira izvajanje nalog. Dnevno spremlja, preverja in ocenjuje podrejene. Ima največji neposredni vpliv na podrejene, ki jim je vzor, in je odgovoren za videz in urejenost vojakov.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: