Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu/tehnica letalka na vojaškem zrakoplovuDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednja strokovna izobrazba strojne ali elektro smeri,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija vojak strelec ali končano služenje vojaškega roka pred letom 2004,
 • končana šola za podčastnike - smer letalstvo,
 • opravljeno usposabljanje za tehnika letalca,
 • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test),
 • opravljen splošni zdravstveni pregled,
 • opravljen zdravniški pregled za letalsko osebje (kriterij II),
 • tipski certifikat za zrakoplov,
 • starost do 35 let.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: vojaštvo in obramba
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje življenje, zdravje in okolje,
 • varuje tajnost podatkov vojaških organov,
 • komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu,
 • vodi oddelke ali vode in jim poveljuje,
 • nadzoruje delo podrejenih,
 • pripravi osebno opremo, zrakoplov, skupno oborožitev in tehnična sredstva,
 • rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje,
 • sodeluje v izvajanju mednarodnih vojaških operacijah in pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja naloge varovanja,
 • pripravi helikopter, potnike in tovor za letenje,
 • pomaga pilotoma pri letenju in nadzira pravilno uporabo zrakoplova,
 • skrbi za zrakoplov po letenju,
 • vzdržuje zrakoplove in nadzira sisteme zrakoplova.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: