Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Vojak operater sistema nadzora zračnega prostora/vojakinja operaterka sistema nadzora zračnega prostoraDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katerekoli smeri,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004,
 • opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test),
 • opravljen zdravniški pregled,
 • pridobljena licenca za delo na sistemu TASOC-OSN,
 • pridobljena licenca FREQUENTIS-GP.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: vojaštvo in obramba
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje življenje, zdravje in okolje,
 • komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu,
 • pripravi osebno opremo ter delovno postajo,
 • rokuje z osebnim orožjem in opremo,
 • sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje,
 • uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo,
 • izvaja stalen nadzor zračnega prostora ter identificira letala,
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ustreznim organom.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

Opis poklica

Kratek opis

Vojak Slovenske vojske (SV) je usposobljen posameznik, ki je psihofizično dobro pripravljen in izurjen, da lahko opravlja vojaško službo in naloge v različnih bojnih situacijah v vseh možnih vremenskih in terenskih razmerah. S Slovensko vojsko lahko sodeluje kot Poklicni vojak, Pogodbeni rezervist in Vojak prostovoljec.

Kaj delavec običajno dela

Vojak ima lahko čin vojaka, poddesetnika, desetnika in naddesetnika.
Njegove naloge so:

 • usklajeno in pravilno izvajanje postrojitvenih pravil,
 • skrb za psihofizično pripravljenost,
 • varno rokovanje z orožjem v pehotnem oddelku (uporaba in vzdrževanje),
 • izvajati taktične postopke posameznika za opravljanje nalog v oddelku (usposabljanje, urjenje in utrjevanje individualnih veščin),
 • varnostno nadzorna služba,
 • pomoč ob naravnih nesrečah in ob drugih izrednih dogodkih. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: