Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja tekstilnih materialovDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Doktorat
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

V doktorski študijski program tretje stopnje Tekstilni materiali se lahko vpiše, kdor je končal:

 • bolonjski študijski program 2. stopnje;
 • enovit bolonjski magistrski študijski program tehnične ali naravoslovne usmeritve, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami;
 • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 ECTS;
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije; takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo naslednje študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk iz študijskega programa 2. Stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, ki jih morajo opraviti pred vpisom: Analizne metode v tekstilstvu, Mehanske lastnosti tekstilnih materialov, Površinske lastnosti polimernih materialov, Metode recikliranja tekstilnih materialov, Nanomateriali morajo opraviti študentje, katerih doktorska disertacija je usmerjena na področje materialov in tehnologij, medtem ko tisti, katerih znanstveno raziskovalno v okviru doktorata bo povezano z oblikovanjem pa Barvna metrika, Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi, Kreatorsko oblikovanje, Menedžment razvoja tekstilnih izdelkov, Vizualne komunikacije ali Multifunkcionalnost v oblikovanju. Študent izbere prvo ali drugo skupino petih predmetov, odvisno od študijske discipline (materiali in tehnologije ali oblikovanje), v sklopu katere želi opravljati svoj doktorski študij.
 • Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je nostrificirano v RS. Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na: podlagi povprečne ocene študija (20%); ocene diplomske ali magistrske naloge (30%) in izbirnega izpita (50%). Pri tem lahko kandidati nadomestijo do 30% izbirnega izpita z znanstvenim in strokovnim delom, opravljenim pred vpisom v študijski program, ki ga dokazujejo z ustreznimi objavami v znanstveni in strokovni literaturi. Merila za vrednotenje znanstvenega in strokovnega dela določi Senat FS.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Študent/ študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • poglobljenega razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov in obvladovanja ustreznih metod znanstveno-raziskovalnega dela;
 • neodvisne strokovno presoje;
 • razviti sposobnost kritičnega mišljenja, zmožnost generiranja novih idej, prilagajanja novim razmeram, zmožnost delovanja v interdisciplinarni skupini ter odločanja pri reševanju problemov;
 • pridobljeno znanje znali uporabiti pri drugih znanstveno raziskovalnih projektih ali ga uspešno aplicirati tudi na strokovna področja v praksi;
 • oblikovanja ekspertnih skupin ter vodenja ekspertnih skupin za reševanje določenih visoko-zahtevnih specifičnih problemov;
 • uspešno delati v timu pri reševanju kompleksnih zahtevnih nalog;
 • etične refleksije in zavezanost profesionalni etiki.

(predmetno specifične kompetence)

 • samostojno, inovativno in kreativno delati pri reševanju najzahtevnejšihznanstvenih problemov, vezanih na razvoj novih multifunkcionalnih tekstilnih materialov oziroma sodobnih tehnologij;
 • identificirati, analizirati in reševati konkretne probleme na področju materialov in tehnologij oziroma inženirskega oblikovanja;
 • posredovanja znanj v obliki predavanj, ekspertiz in svetovanja,
 • pridobivanja novega naprednega znanja o vlaknatih materialih, poznavanja povezav in odvisnosti med materialom, postopkom izdelave in lastnostmi ter uporabnostjo;
 • razumevanja zgodovine industrijskega, grafičnega in unikatnega oblikovanja, ter oblikovalskih konceptov in dejavnosti oblikovanja v kontekstu razvoja družbe, kulture, estetike, umetnosti, funkcije in tehnologije;
 • iskanja novih rešitev in znanstvenoraziskovalni pristop pri oblikovanju in izdelavi izdelkov, ki so povezani z novimi tehnikami in vrhunskimi tehnologijami;
 • razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v razvijanju novega znanja in pri reševanju konkretnih problemov, poglobljenega razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov;
 • samostojnega razvijanja novega znanja.
Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent napreduje v 2. letnik, če opravi naslednje obveznosti 1. letnika: vse tri obvezne predmete (18 ECTS), najmanj dva izbirna predmeta (12 ECTS), opravljene Metode znanstveno raziskovalnega dela 1 (12 ECTS).
Študent napredujejo v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) ter naslednje študijske obveznosti 2. letnika: Individualno raziskovalno delo I (30 ECTS) in II (30 ECTS), ki mora biti uspešno predstavljeno na pristojni katedri.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študijski program 3. stopnje Tekstilni materiali študent konča, ko opravi vse študijske obveznosti v obsegu 180 ECTS kreditnih točk (opravi vse izpite, ki jih določa študijski program tretje stopnje Tekstilni materiali, raziskovalno delo in pripravi ter uspešno zagovarja doktorsko disertacijo). Za dokončanje študija je pogoj tudi članek s področja doktorata, ki je bil sprejet v objavo v reviji, ki jo indeksira SCI oz. SSCI z navedbo IF. Doktorsko delo javno zagovarja pred določeno komisijo.

Izvajalci:

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

URL

URL izvajalca: