Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja nanoznanosti in nanotehnologijeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Doktorat
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje,
 • enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
 • dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
 • Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.
 • Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Ob vpisu se takšnemu kandidatu individualno določi obvezne dopolnilne izpite v obsegu do 24 kreditnih točk tako, da pridobi celovita potrebna vstopna znanja. Ti izpiti se določijo iz nabora predmetov doktorskega študijskega programa. Vsota vseh zbranih kreditov iz obveznih dopolnilnih izpitov, individualnega raziskovalnega dela, seminarja za drugi in tretji letnik ter morebitnih izbirnih predmetov po lastnem izboru znaša 120 KT, tako da kandidat skupaj s 60 KT priznanih obveznosti zbere 180 KT.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Študent/ študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • samostojnega raziskovalnega dela na področju nanoznanosti in nanotehnologije,
 • raziskave, izbire in organizacije informacij kot tudi sinteze rešitev ter predvidevanja njihovih posledic,
 • obvladovanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • uporabe znanja v praksi,
 • avtonomnosti v strokovnem delu ter odgovornega in kreativnega izvajanja aktivnosti,
 • razvoja komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • etične refleksije in zavezanosti profesionalni etiki in regulativi,
 • kooperativnosti, dela na skupnih zadolžitvah in problemih v skupini in v mednarodnem okolju.

(predmetno specifične kompetence)

 • samostojnega raziskovalnega dela na področju nanoznanosti in nanotehnologije,
 • raziskave, izbire in organizacije informacij kot tudi sinteze rešitev ter predvidevanja njihovih posledic,
 • obvladovanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • uporabe znanja v praksi,
 • avtonomnosti v strokovnem delu ter odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti,
 • razvoja komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • etične refleksija in zavezanosti profesionalni etiki in regulativi,
 • kooperativnosti, dela na skupnih zadolžitvah in problemih v skupini in v mednarodnem okolju.
Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent napreduje v višji letnik, ko opravi vse s študijskim programom opredeljene obveznost za napredovanje v drugi letnik.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent zaključi študij, ko izpolni vse s študijskim programom predvidene obveznosti v obsegu 180KT.

Izvajalci:

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Univerza v Ljubljani

URL

URL izvajalca: