Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja znanost in inženirstvo materialovDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Doktorat
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Na Interdisciplinarni doktorski študijski program Znanost in inženirstvo materialov se lahko, v skladu z 38 a členom ZViS ter 16. členom prehodnih in končnih določb ZViS (Ur.l. RS št. 119/20.11.2006),vpišejo kandidati, ki so zaključili:

  • bolonjski študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij),
  • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 ECTS, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS,
  • dosedanji (stari) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
  • dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, za vpis v študijske programe tretje stopnje pa se jim določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS,
  • dosedanji (stari) študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Znanost in inženirstvo materialov je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kompetence, primerne za zaposlitev na raziskovalnih mestih v naravoslovnotehničnih panogah, predvsem na področju razvoja, izdelave in uporabe tradicionalnih in sodobnih funkcionalnih materialov, nadalje v javnih službah ali za nadaljevanje raziskovalne kariere v akademskem okolju. Študenti, ki bodo uspešno končali izobraževanje po predlaganem programu bodo pridobili predvsem naslednje splošne kompetence in veščine:

  • sposobnost kritične analize, vrednotenja in sinteze novih in kompleksnih idej;
  • sposobnost komuniciranja o svojem ekspertnem področju s kolegi, z večjimi strokovnimi skupinami, kot tudi širšo javnostjo;
  • sposobnost promocije znanstvenega in tehnološkega napredka na akademski in aplikativni ravni v na znanju temelječi družbi.
Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent napreduje v drugi letnik študija, ko opravi s programom opredeljene obveznosti za prehod v višji letnik.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti.

Izvajalci:

Naravoslovno tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

URL

URL izvajalca: