Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja prometno inženirstvoDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Doktorat
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen študijski program druge stopnje,
 • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004,in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 45 KT. Obveznosti so predmeti iz študijskega programa Prometno inženirstvo: Matematika D, Tehnologija multimodalnega prometa, Metode planiranja prometa, Statistika B, Projektiranje prometne infrastrukture, Trajnostni prometni koncepti, Moderni vidiki transportnih sredstev, Upravljanje mobilnosti ali
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • poglobljenega razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov,
 • obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov v prometnem inženirstvu
 • samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi
 • presoje za sprejemanje strateških odločitev na področju prometnega inženirstva,
 • avtonomnosti v znanstvenoraziskovalnem delu,
 • kooperativnosti, delati v skupini,
 • delati in ustvarjati v mednarodnem okolju,
 • razvoja komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem okolju,
 • vedoželjnosti in nagnjenja k usposabljanju za stalni študij,
 • upravljanja s časom, pa tudi z materialnimi, človeškimi in finančnimi viri,
 • mentorstva mlajšim kolegom na univerzi ali v gospodarstvu,
 • voditi velike strokovne in raziskovalne skupine,
 • etične refleksije in globoke zavezanosti profesionalni etiki,
 • kreativnosti in inovativnost kot rezultat interdisciplinarnosti študija,

(predmetno specifične kompetence)

 • poglobljenega znanja matematične vsebine, znanja iz multimodalnih prometnih sistemov,upravljanja integriranega prometnega sistema, raziskovanja prometne ponudbe,modeliranja in simulacij prometnih tokov, transporta v terminalih, tehnologije upravljanja prometne infrastrukture,
 • upravljanja projektov prometne infrastrukture, prometne politike Evropske unije, poslovne politike megaprometnih podjetij, inteligentnih prometnih sistemov, avtomatizacije v prometu, sodobnih prevoznih sredstev, ekonomike globalne prometne industrije, prometne varnosti in simulacijskih modelov varnostnih analiz v prometu, prostorskega načrtovanja in vpliva prometnega sistema na okolje,
 • poglobljenega razumevanja teoretičnih in metodoloških konceptov v izbranih ozkih podpodročjih prometnega inženirstva,
 • smiselno reševati konkretne probleme na področju intermodalnega prometnega sistema,
 • stalnega reševanja konkretnih problemov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov,
 • razumevanja in umestitve novih informacij in interpretacij v kontekst prometnega inženirstva in tehnike nasploh.
Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent mora za napredovanje iz 1. letnika v 2. letnik zbrati najmanj 45 KT, pri čemer mora obvezno opraviti izpit iz temeljnega predmeta in individualno raziskovalno delo 1.
Študent mora za napredovanje iz 2. v 3. letnik skupaj zbrati 120 KT, torej vse obveznosti 1. in 2. letnika. Najpozneje v 3. letniku mora študent prijaviti temo doktorske disertacije.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študijski program tretje stopnje Prometno inženirstvo konča študent, ki opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti, opravi zagovor doktorske disertacije in tako zbere 180 KT.
Študent mora pred zagovorom doktorske disertacije kot prvi avtor objaviti (ali imeti potrdilo o objavi) izsledke iz doktorske disertacije v najmanj enem izvirnem znanstvenem članku (SICRIS kategorizacija 1.01) v SCI, SSCI ali A&HCI znanstveni reviji s faktorjem vpliva, večjim kot 0.

Izvajalci:

Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru

URL

URL izvajalca: