Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja tehniškega varstva okoljaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Doktorat
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen študijski program druge stopnje ali
 • zaključen enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT ali
 • zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 KT ali
 • zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 KT; taki kandidati morajo še pred vpisom v študijski program opraviti študijske obveznosti iz študijskega programa druge stopnje v skupnem obsegu 30 KT s področja ekologije in varstva okolja. Študijske obveznosti (nabor vsebin) takim kandidatom določi Komisija za študijske zadeve FS, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil).
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

 • obvladovati in poglabljati znanja na izbranem znanstvenem področju (npr. konstruiranje in oblikovanje tehniških in okoljskih sistemov, računalniško modeliranje tehniških in okoljskih sistemov, računalniško in eksperimentalno modeliranje okoljskih pojavov, napredni koncepti menedžmenta varstva okolja),
 • iskati nove vire znanja na znanstvenem in strokovnem področju varstva okolja,
 • načrtovati, ovrednotiti in izdelati napredne tehnologije, inovativne izdelke in sisteme, ki jih je ali jih bo mogoče tržiti na svetovnih trgih,
 • razvijati znanstvenoraziskovalne metode v širšem spektru problemov in se tako hitro odzivati na nove okoliščine doma in v svetu,
 • osvojiti nove tehnološke postopke in procese,
 • posredovati znanja v obliki predavanj, ekspertiz in svetovanja,
 • iskati nove rešitve in znanstvenoraziskovalni pristop pri oblikovanju in izdelavi izdelkov, ki so povezani z novimi tehnikami in vrhunskimi tehnologijami, ter celostnega pristopa pri gospodarjenju z odpadki,
 • vključevati izsledke drugih disciplin v širše področje tehniškega varstva okolja,
 • individualnega kreativnega mišljenja,
 • koherentnega obvladovanja temeljnega znanja in povezovanja znanja z različnih področij,
 • umeščati nove informacije in interpretacije v kontekst temeljne discipline,
 • razumeti splošne strukture temeljne discipline ter povezanost med njenimi poddisciplinami,
 • razumeti in uporabljati metode okoljske analitike,
 • podrobno modelirati okoljske sisteme,
 • razumeti ekonomike varstva okolja,
 • poznati napredne postopke čiščenja odpadnih voda,
 • razumeti geologijo okolja in vpliv pridobivanja energije na okolje ter preprečevanja negativnih vplivov teh procesov,
 • poznati nevarne snovi, ki jih posredujemo v okolje,
 • poznati zakonodaje, strategije in nadzor pri varstvu okolja,
 • razumeti prenosne pojave v okoljskih sistemih.
Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent napreduje v 2. letnik, če opravi naslednje obveznosti 1. letnika: vse tri obvezne predmete (18 KT), najmanj dva izbirna predmeta (12 KT), opravljene Metode znanstveno raziskovalnega dela 1 (12 KT). Študentu, ki ne izpolnjuje vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za strojništvo na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 KT), če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.
Študent napredujejo v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 KT) ter naslednje študijske obveznosti 2. letnika: individualno raziskovalno delo I (30 KT) in II (30 KT), ki mora biti uspešno predstavljeno na pristojni katedri. Študentu, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve Senata Fakultete za strojništvo na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 EKT) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 KT), če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoj za dokončanje študija je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene obveznosti.

Izvajalci:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

URL

URL izvajalca: