Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja ekotehnologijeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Doktorat
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • študijski program druge stopnje, 
 • enovit magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 KT, 
 • dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, 
 • diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 KT individualnega raziskovalnega dela,
 • diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se takšnemu kandidatu individualno določi obvezne dopolnilne izpite v obsegu do 24 KT, tako da pridobi celovita potrebna vstopna znanja. Ti izpiti se določijo iz nabora predmetov doktorskega študijskega programa. Vsota vseh zbranih KT iz obveznih dopolnilnih izpitov, individualnega raziskovalnega dela, seminarja za 2. in 3. letnik ter morebitnih izbirnih predmetov po lastnem izboru znaša 120 KT, tako da kandidat skupaj s 60 KT priznanih obveznosti zbere 180 KT.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • samostojnega raziskovalnega dela na področju ekotehnologije,
 • raziskave, izbire in organizacije informacij kot tudi sinteze rešitev ter predvidevanja njihovih posledic, 
 • obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoja kritične in samokritične presoje,
 • uporabe znanja v praksi,
 • avtonomnosti v strokovnem delu ter odgovornega in kreativnega izvajanja aktivnosti,
 • razvoja komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • etične refleksije in zavezanosti profesionalni etiki in regulativi,
 • kooperativnosti, dela na skupnih zadolžitvah in problemih v skupini in v mednarodnem okolju,

(predmetno specifične kompetence)

 • poznavanja osnov tehnik za zaščito okolja, snovne in energijske bilance ter procesne sistemske tehnologije,
 • razumevanja celovitega načrtovanja energetike v gospodarstvu, vključno z okoljskim vrednotenjem porabe energije in energijskih procesov, obvladovanja internih energetskih sistemov v povezavi z javnim sistemom za oskrbo z energijo, trgovanja z energijami in z emisijami, ocenjevanja obratovalnih in investicijskih izboljšav,
 • povezovanja različnih znanj pri prepoznavanju in analizi okoljskih problemov, vrednotenju ter odločanju o rabi okolja, vezano na razvojne programe, plane in politike,
 • analize etičnih aspektov praks, institucij in vrednotenj, povezanih z okoljem in naravo,
 • prepoznavanja družbene pomenljivosti znanstvenih spoznanj ter odgovornosti načrtovalcev za posege v naravo, družbeno in kulturno okolje,
 • razumevanja pravnega vidika varstva okolja tako evropske kot nacionalne zakonodaje,
 • poznavanja osnov ekologije in ekotoksiologije za študente z nebiološko osnovno izobrazbo,
 • odkrivanja znanja iz okoljskih podatkov,
 • nadaljevati raziskovalno-razvojno delo na področju ekotehnologije,
 • poznavanja konceptov ekotehnologije,
 • pridobiteve osnov naravoslovnega in tehniškega znanja s področja ekotehnologije v obliki združevanja obstoječih rešitev.
Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

V 2. letnik doktorskega študija se lahko vpiše kandidat, ki je pridobil vsaj 45 KT. V 3. letnik se lahko vpiše kandidat, ki je pridobil dodatno vsaj 60 KT.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti.

Izvajalci:

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Ljubljana

URL

URL izvajalca: