Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanosti s področja senzorske tehnologijeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Doktorat
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Utemeljitev: V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 

 • študijski program druge stopnje,
 • enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
 • dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Ob vpisu se takšnemu kandidatu individualno določi obvezne dopolnilne izpite v obsegu do 24 kreditnih točk tako, da pridobi celovita potrebna vstopna znanja. Ti izpiti se določijo iz nabora predmetov doktorskega študijskega programa. Vsota vseh zbranih kreditov iz obveznih dopolnilnih izpitov, individualnega raziskovalnega dela, seminarja za drugi in tretji letnik ter morebitnih izbirnih predmetov po lastnem izboru znaša 120 KT, tako da kandidat skupaj s 60 KT priznanih obveznosti zbere 180 KT.

ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Splošne kompetence:

 • obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja,
 • sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi, ki se izkazuje z delom na aplikativnih projektih v industriji,
 • sposobnost reševanja problemov pri prenosu in adaptaciji novih tehnologij v proizvodnjo,
 • sposobnost vključevanja v mednarodne povezave raziskovalnega in razvojnega dela,
 • sposobnost izvajanja vodstvenih funkcij na področju poslovanja, upravljanja, vodenja raziskav in raziskovalnega managementa.

Predmetno-specifične kompetence:

 • širjenje in poglabljanje znanstvene vsebine, metod in tehnik na izbranih področjih naravoslovnih znanosti, tehnologij, inženirstva in informatike, ki bo podpiralo strateško izbiro, razvoj, prenos, optimizacijo, izkoriščanje in nadzor izbranih senzorskih tehnologij za večjo poslovno učinkovitost ob hkratnem zadovoljevanju širših družbenih interesov za trajnostni razvoj,
 • pridobivanje vrhunskih znanj in razvijanje sposobnosti njihove uporabe za izboljšanje učinkovitosti procesov dela in odločanja,
 • razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja in razvija sposobnosti za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij, 
 • celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje zapletenih problemov v skupinskem delu, 
 • odločanje v pogojih negotovosti ter dolgoročno usmerjeno strateško načrtovanje. 
Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

Študent mora za prehod iz prvega v drugi letnik zbrati vsaj 75% (torej vsaj 45 ECTS točk) iz prvega letnika.

V tretji letnik se lahko vpiše kandidat, ki je pridobil poleg gornjega pogoja dodatno vsaj 60 kreditnih točk. 

Študent lahko prijavi temo doktorske disertacije, ko ima opravljeno individualno raziskovalno delo za 1. letnik in druge izpitne obveznosti v skupnem obsegu 45 KT.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat konča doktorski študij, ko opravi naslednje obveznosti: 

 • opravi vse obveznosti pri obveznih in izbirnih predmetih,
 • objavi oziroma ima sprejeti v objavo vsaj dve deli v mednarodnih znanstvenih publikacijah ali patenta, od tega vsaj eno v reviji, vključeni v SCI ali v Web of Science, s faktorjem vpliva,
 • po izpolnitvi obveznosti iz prvih dveh točk uspešno zagovarja doktorsko disertacijo.

Doktorska disertacija mora biti samostojen in izviren prispevek k znanstveni disciplini.

Izvajalci:

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana 

URL

URL izvajalca: