Ime kvalifikacije Kamerman/kamermankaDodaj v primerjalnik [1]
Tip kvalifikacije Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji
 • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
 • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja.
ISCED področje ISCED področje
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja
Raven kvalifikacije

SOK 6
EOK 5

Kandidat je zmožen :

 • načrtovati, pripraviti in kontrolirati potek snemanja televizijske oddaje v timu z izvedbeno in tehnično ekipo;
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke;
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja;
 • opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja;
 • upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje;
 • sporazumevati se in sodelovati z režiserjem, izvedbeno in tehnično ekipo pri pripravi in izvedbi televizijske oddaje;
 • upravljati kamero v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom;
 • spremljati in nadgrajevati svoje znanje o vsebinah, oblikah in novih konceptih televizijskih žanrov.

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj [2].

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI  PREVERJANJA

Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela kamermana/ke. K strokovni nalogi priloži tudi AV-delo, pri katerem je sodeloval/a v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.).

Strokovna naloga vsebuje:

 • načrt postavitve kamer v tlorisu scenografije za določen posnetek,
 • pravila o varnosti in zdravju pri njegovem delu in požarne varnosti,
 • doprinos kamermana/ke - kandidata/ke k vizualizaciji AV-dela, pri katerem je sodeloval/a.

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL