Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Izvajalec/izvajalka keramičarskih delDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 3
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let in
 • eno leto delovnih izkušenj na področju keramičarskih del.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 3
Raven EOK: EOK 3

Učni izidi:

Kandidat:

 • dnevno sprejema navodila za delo od nadrejenega in skladno z njimi načrtuje svoje delo po fazah,
 • zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 • pri sporazumevanju z deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 • je usposobljen za branje načrtov in tehničnih risb za keramičarska dela,
 • pripravi podlago in materiale za keramičarska dela in pri tem upošteva proizvajalčeva navodila ter normative, ki določajo količino in kakovost uporabljenega materiala ter normative časa dela,
 • pripravi fazonske in zaključne elemente, polaga ploščice skladno z risbami, fugira ter izvede zaščito obloge in pri tem upošteva merila kakovosti, ki veljajo v panogi,
 • izvaja enostavna sanacijska dela po predhodnem dogovoru z nadrejenim.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČIN PREVERJANJA

 • Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije.
 • Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.  

Izvajalec/izvajalka keramičarskih del

SOK 3

EOK 3

Opis poklica

Kratek opis

Izdelki keramika so gospodinjski in okrasni predmeti, krožniki, skodele in drugo posodje ter keramične ploščice kot tudi tehnična keramika. Predvsem v obrti keramik izdeluje unikatne izdelke, ki jih preoblikuje v umetniške stvaritve.

Kaj delavec običajno dela

Keramični izdelki ali izdelki iz žgane gline so nepogrešljiv del kuhinjskega ali okrasnega inventarja. Ti izdelki, posode, vaze ali keramične ploščice nastajajo v podjetjih, kjer se ukvarjajo s pridelavo, predelavo ter s prodajo keramike. Keramični in porcelanasti izdelki nastajajo s predelovanjem keramične in porcelanske mase, ki jo po posebnem postopku žgejo v peči. Ko se masa ohlaja, jo keramik oblikuje z glajenjem in loščenjem ter jo okrasi in označi. Keramik torej dela na področju predelave in oblikovanja keramike, lahko pa tudi pripravlja kemične in druge materiale, ki se pri tem uporabljajo. Poleg serijskih izdelkov, ki se uporabljajo v gradbeništvu, npr. tehnična keramika in grafitni izdelki, izdeluje tudi unikatne keramične izdelke.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: