Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Inženir gradbeništva/inženirka gradbeništvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Višja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Višje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali poklicna matura (prej zaključni izpit) ali
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5
Raven EOVK: Kratki cikel

Učni izidi:

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • uporabe pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje tako v domačem kot v mednarodnem okolju,
 • zaznavanja, strukturiranja in analiziranja strokovnih problemov v spreminjajočih se razmerah,
 • obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov pri delu,
 • izvajanja del pri načrtovanju in kontroli delovnih procesov, še posebej pri organizaciji in vodenju delovnih procesov,
 • razvijanja moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,
 • povezovanja znanj z različnih področij pri uporabi in razvoju novih aplikacij,
 • stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju,

(poklicno-specifične kompetence)

 • poznavanja zakonodaje in standardov s področja projektiranja in izvajanja gradnje objektov,
 • poznavanja osnovnih fizikalno- kemičnih lastnosti gradbenih materialov in zemljin,
 • obvladanja standardnih načinov uporabe in vgradnje osnovnih gradbenih materialov,
 • vrednotenja kvalitete posameznih materialov in izdelkov ter postopkov vgradnje, kontrole in vzdrževanja le-teh,
 • vključevanja novih tehničnih rešitev in tehnologij v delovni proces,
 • samostojnega reševanja problemov s področij novogradenj, vzdrževanja in sanacij gradbenih objektov,
 • organiziranja, vodenja in internega nadzora gradnje geotehničnih konstrukcij in sanacije terena,
 • prepoznavanja nevarnosti nestabilnosti terena in sprejemanja ustreznih najnujnejših ukrepov za preprečitev nevarnosti,
 • dimenzioniranja in izdelave načrtov za zaščitne konstrukcije enostavnejših izkopov in zaščite gradbene jame,
 • poznavanja strukture gradbenih del ter vrste gradbenih tehnologij za stavbe in gradbene inženirske objekte,
 • analiziranja in strukturiranja ter kvantitativnega in kvalitativnega vrednotenja posameznih del in delovnih faz,
 • načrtovanja in priprave ponudb za posamezna gradbena dela,
 • poznavanja obnašanja konstrukcijskih elementov pod vplivom enostavnih obtežb,
 • uporabe veljavnih standardov s področja določanja obtežb in modeliranja nosilcev,
 • dimenzioniranja posameznih enostavnih konstrukcijskih elementov,
 • izdelave armaturnih načrtov ter delavniških načrtov jeklenih in lesenih konstrukcij,
 • poznavanja osnovnih zahtev, rešitev in izkušenj protipotresnih gradenj,
 • prepoznavanja nevarnosti lokalne nestabilnosti posameznih elementov konstrukcije in ukrepov za njihovo preprečitev,
 • izrisa gradbenega in arhitektonskega načrta objekta z vsemi bistvenimi elementi,
 • poznavanja pomena načrtovanja, gradnje in vzdrževanja oziroma gospodarjenja s prometnicami,
 • poznavanja pomena gospodarjenja z vodami.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 

Napredovanje:

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Prehodnost:
Študijski programi 1. stopnje (SOK: raven 7)

Opis poklica

Kratek opis

Na osnovi načrta, ki ga v arhitekturnem biroju izdela arhitekt, gradbeni inženir izvede gradnjo novega objekta ali prenovo starega. 

Kaj delavec običajno dela

Inženir gradbeništva- projektant načrtuje gradnjo objektov. Njegovo običajno delo poteka v pisarni, kjer računa, riše in projektira. Na začetku novega projekta mora obiskati gradbišče. Pregledati mora izračune zemeljskih meritev, ki mu jih pripravijo geodeti. Nato izdela načrte, ki se uporabijo za gradnjo objektov. Pri svojem delu projektant- statik uporablja različne programe za računanje statike, za risanje načrtov pa uporablja program AutoCAD. Inženir gradbeništva- izvajalec v operativi skrbi za izgradnjo gradbišč, katerih vodja je. Slediti mora poteku gradbenih del vse od začetka naročila gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt, ki ga zgradi. Pred začetkom gradnje preveri projektno dokumentacijo, načrte in dovoljenja za gradnjo. Dobro mora poznati zakone v gradbeništvu, kot je Zakon o gradnji objektov.

Ko pride na delo, mora gradbišče pregledati in vedeti, kaj se bo delalo. Skrbi, da se vse izvaja v skladu s projektno dokumentacijo, za nabavo in dobavo materialov, obvešča in kliče nadzor. Vsak dan izpolnjuje gradbeni dnevnik, v katerega vpisuje število delavcev, strojev in vrsto dela. Dnevno izpolnjuje tudi gradbeno oziroma obračunsko knjigo. Vanjo piše, vrisuje izmere, ki so narejene na gradbišču, ter beleži plačila za izvedeno delo. Inženir gradbištva nadzira delo delovodje na gradbišču. Z njim in drugimi gradbinci ima tedenske operativne sestanke, kjer se dogovarjajo o vsem v zvezi z gradnjo objekta. Vsakdanja dela gradbenega inženirja- izvajalca so reševanje težav in spremljanje objekta, ki je v gradnji. Mesečna dela so: oddajanje poročil, pregledovanje terminskih in finančnih planov, obračuni ur in plač delavcev, obračuni dobave materialov.

Inženir gradbeništva- nadzornik dela v nadzoru, kjer pregleda in potrdi projektno dokumentacijo in spremlja ter potrdi vsako izvedbo dela na gradbišču, preden se ta začne izvajati. Inženir gradbeništva- laborant skrbi za testiranje materialov, ki se uporabljajo pri gradnji. Tekoče kontrole so jemanje vzorcev na gradbišču (asfalt, beton in zemljine), ki morajo biti v skladu s tehnično projektno dokumentacijo in se testirajo v laboratorijih. Na gradbišče prihaja tudi inženir gradbeništva - koordinator varstva pri delu. Nadzoruje, ali se dela izvajajo v skladu z Zakonom o varnosti pri delu in skrbi, da se delo izvaja varno. To vpisuje v posebno knjigo ukrepov. Ob nepravilnostih obvesti gradbenega inženirja- inšpektorja. Pri vsaki večji gradnji vedno sodelujejo inženirji gradbeništva, ki so zaposleni na različnih delovnih področjih: projektiva, izvajalec, nadzor, kontrola, varnost pri delu ali laboratoriji. Inženir gradbeništva v javni upravi lahko dela kot vodja investicij. Pripravi razpise za gradnjo in za izbor izvajalca gradbenih del. Nadzoruje investicijo, ki jo izpelje do konca, od razpisa, gradbenega dovoljenja in izvedbe del vse do uporabnega dovoljenja. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za končanje študijskega programa mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge ...) in sicer: vse obvezne module in predmete v obsegu 86 kreditnih točk, enega izmed izbirnih modulov v obsegu 24 KT, prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT ter diplomski izpit v obsegu 5 KT.

Izvajalci:

Višje strokovne šole

URL

URL izvajalca: