Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Vodovarstveni nadzornik/vodovarstvena nadzornicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključena najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in 6 mesecev delovnih izkušenj s področja varstva in urejanja voda,
 • opravljen preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka po predpisih, ki urejajo prekrške,
 • vozniško dovoljenje B-kategorije.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela,
 • komunicira s sodelavci, strankami in drugimi poslovnimi partnerji (strokovne inštitucije, inšpekcija, nadzorni organ, itd.),
 • varuje zdravje in okolje,
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo,
 • neposredno spremlja stanje voda, vodnega režima, vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč ter morebitna onesnaženja voda, vodnih in priobalnih zemljišč s periodičnimi ogledi,
 • izdela poročila o ogledu stanja vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč,
 • obvešča pristojne službe o nujnosti ukrepanja,
 • sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi službami, izvaja prijave nedovoljenih ravnanj, obvesti policijo o sumu storitve kaznivega dejanja,
 • ravna v skladu s predpisi pri izvajanju nalog in pooblastil vodovarstvenega nadzornika,
 • prepoznava kršitve, ki so v pristojnosti vodovarstvenega nadzora.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

NAČIN PREVERJANJA

Preverjanje se izvaja pisno (traja največ 45 minut) in praktično (simulacija z zagovorom v realnem okolju).

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: