Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Gradbeni delovodja/gradbena delovodkinjaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Delovodja
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje strokovno izobraževanje
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev:

 • kdor je pridobil srednjo poklicno izobrazbo ustrezne smeri in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati delovodski izpit,
 • kdor je pridobil srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati delovodski izpit,
 • kdor ima najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju, na katerem želi opravljati delovodski izpit.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Gradbeni delovodja:

 • organizira delovne procese in neposredno vodi delovne skupine,
 • naroča in prevzema material,
 • razporeja delavce v delovne skupine,
 • daje navodila in inštruktaže,
 • kontrolira kvaliteto opravljenih del,
 • izračuna opravljeno delo po skupinah,
 • vodi dnevno evidenco opravljenih del,
 • izvaja meritve na gradbišču,
 • skrbi za varnost na gradbišču,
 • prenaša projektirane elemente iz projektne dokumentacije na objekt,
 • organizacijsko administrativno posluje,
 • kadrovsko posluje,
 • praktično poučuje učence.

Ocenjevalci:

So člani izpitnih odborov za vsako izpitno enoto posebej. Imenuje jih minister, pristojen za šolstvo. Imenovanje se lahko obnovi vsaka 4 leta.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Kandidat opravlja delovodski izpit, ki vsebuje 4 enote:

 • praktični del,
 • strokovno teoretični del,
 • poslovodno ekonomski del,
 • pedagoško andragoški del.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat mora za pridobitev naziva gradbeni delovodja opraviti vse (štiri) izpitne enote delovodskega izpita.

Izvajalci:

Gospodarska zbornica Slovenije

URL

URL izvajalca: