Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Gradbeni tehnik/gradbena tehnicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Srednja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Srednje poklicno-tehniško izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:

Kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

 • zidar, upravljalec težke gradbene mehanizacije, tesar, slikopleskar-črkoslikar, polagalec talnih oblog, pečar-polagalec keramičnih oblog, kamnosek, izvajalec suhomontažne gradnje, dimnikar, strojnik gradbene mehanizacije, slikopleskar, črkoslikar, pečar-keramik ali 
 • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali
 • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
ISCED področje ISCED področje:
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Imetnik spričevala je usposobljen za:

 • uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije ter tehničnih predpisov, standardov in pravilnikov ter uporabo zakonodaje, ki ureja področje gradbeništva in druga področja, ki so povezana z njim;
 • uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za iskanje, vrednotenje, obdelavo in uporabo informacij;
 • vodenje poslovne in delovne dokumentacije v gradbeništvu (popisi del, pred izmere, kalkulacije, evidence, predračuni,…);
 • projektiranje enostavnih gradbenih elementov, konstrukcij in objektov z upoštevanjem lastnosti posameznih materialov in gradbenih proizvodov;
 • dimenzioniranje enostavnih gradbenih elementov in konstrukcij;
 • pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za gradbene objekte;
 • vodenje posameznih del in delovnih skupin na gradbišču ali v proizvodnih obratih industrije gradbenih materialov;
 • sodelovanje pri izvajanju obnove stavbne dediščine;
 • uporabo geodetskih načrtov ter izvajanje osnovnih meritev pri gradbenih delih;

Izbirno:

Projektiranje stavb

 • konstruiranje in dimenzioniranje enostavnih konstrukcij stavb ter projektiranje stavb in izdelavo tehnične dokumentacije z uporabo računalniške programske opreme;

Projektiranje gradbenih inženirskih objektov

 • konstruiranje in dimenzioniranje enostavnih konstrukcij inženirskih objektov ter projektiranje inženirskih objektov in izdelavo tehnične dokumentacije z uporabo računalniške programske opreme ;

Priprava in vodenje gradbenih del

 • izvajanje tehnološke priprave, vodenje dokumentacije na gradbišču in vodenje delovnih skupin;

Gradbena ekonomika

 • izvajanje operativnega planiranja in izdelavo terminskih planov ter pripravo elementov za ponudbo ali pogodbo o izvajanju gradbenih del.

Imetnik spričevala je ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradil tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

Ocenjevanje in zaključevanje:

S preverjanjem in ocenjevanjem se ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne zmožnosti, spretnosti in veščine ter kako izpolnjuje pogoje za doseganje kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki mora biti ustrezno dokazano. Učenci so ocenjeni z ocenami od 5 (odlično) do 1 (nezadostno).

Napredovanje:

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole in so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Prehodnost:

Maturitetni/poklicni tečaj, višje strokovno izobraževanje (SOK, raven 6), visoko strokovno izobraževanje (SOK, raven 7) in univerzitetno izobraževanje (SOK, raven 7)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Dijak mora uspešno (s pozitivnimi ocenami) opraviti vse splošnoizobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module ter odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti tudi interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom ter poklicno maturo. Poklicna matura obsega obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine ter graditve objektov) ter izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izdelek oziroma storitev in zagovor).

Izvajalci:

Srednje strokovne in tehniške šole ter ljudske univerze.

URL

URL izvajalca: