Magister inženir gradbeništva/magistrica inženirka gradbeništva

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Magister inženir gradbeništva/magistrica inženirka gradbeništvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

2 leti
Kreditne točke

Kreditne točke

120 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Zaključen študijski program 1. stopnje s strokovnega področja gradbeništvo (tudi GING – smer Gradbeništvo) ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje s strokovnih področij prometa, prometnega inženirstva, arhitekture, strojništva, urbanizma in drugih gradbeništvu sorodnih področij, če je kandidat pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 ECTS; opraviti mora obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo, gradbeni materiali ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s strokovnega področja gradbeništvo ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s strokovnih področij prometa, strojništva, urbanizma in drugih gradbeništvu sorodnih področij, če je kandidat pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 ECTS točk; opraviti mora obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo, gradbeni materiali.
ISCED področje ISCED področje
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 8

Raven EOK

EOK 7

Raven EOVK

Druga stopnja

Učni izidi

(splošne kompetence)

 • povezovanja osnovnega znanja s problematiko planiranja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja gradbenih objektov in zasnove gradbenih izdelkov,
 • samostojnega vodenja projektov,
 • večje kreativnosti in inovativnosti, kot rezultat širšega poznavanja področja ob hkratni usmerjenosti v posamezno podpodročje,
 • komuniciranja znotraj organizacije in navzven s partnerji in strankami doma in v tujini v procesu pridobivanja in izvajanja del,
 • analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
 • reševanja najzahtevnejših praktičnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
 • obvladovanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoja kritične in samokritične presoje ter iskanja optimalnih rešitev v danih okoliščinah,
 • uporabe vrhunskega znanja v praksi,
 • razvoja komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacij v mednarodnem okolju,
 • kooperativnosti, dela v skupini in v mednarodnem okolju,
 • pridobitve vseh pristojnosti, ki takem kadru izhajajo iz veljavne zakonodaje v gradbeništvu,

(predmetnospecifične kompetence)

 • planiranja, projektiranja in izvajanja gradbenih objektov in storitev, v smislu ustrezne kakovosti in cene ter izvajanja neodvisnih tehniških presoj na podlagi znanstvene analize in sinteze,
 • uporabe vrhunskih specializiranih znanj s področij planiranja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja gradbenih objektov (konstrukcij in prometno – infrastrukturnih objektov), organiziranja, managementa in vodenja gradbenih del in gradbene proizvodnje, gradbene informatike, ekologije, urbanega planiranja in okoljske politike,
 • samostojnega dimenzioniranja gradbenih elementov, njihovega povezovanja v celoto (objekte) ter prenašanja v realno okolje,
 • samostojnega in kreativnega opravljanja zahtevnih nalog s področja gradbeništva – vodenja »projektnega teama«.

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS od tega vse obveznosti pri predmetu Matematika D.

Magister inženir gradbeništva/magistrica inženirka gradbeništva

SOK 8

EOK 7

Prehodnost

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10) 

Opis poklica

Kratek opis

Na osnovi načrta, ki ga v arhitekturnem biroju izdela arhitekt, gradbeni inženir izvede gradnjo novega objekta ali prenovo starega. 

Kaj delavec običajno dela

Inženir gradbeništva- projektant načrtuje gradnjo objektov. Njegovo običajno delo poteka v pisarni, kjer računa, riše in projektira. Na začetku novega projekta mora obiskati gradbišče. Pregledati mora izračune zemeljskih meritev, ki mu jih pripravijo geodeti. Nato izdela načrte, ki se uporabijo za gradnjo objektov. Pri svojem delu projektant- statik uporablja različne programe za računanje statike, za risanje načrtov pa uporablja program AutoCAD. Inženir gradbeništva- izvajalec v operativi skrbi za izgradnjo gradbišč, katerih vodja je. Slediti mora poteku gradbenih del vse od začetka naročila gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt, ki ga zgradi. Pred začetkom gradnje preveri projektno dokumentacijo, načrte in dovoljenja za gradnjo. Dobro mora poznati zakone v gradbeništvu, kot je Zakon o gradnji objektov.

Ko pride na delo, mora gradbišče pregledati in vedeti, kaj se bo delalo. Skrbi, da se vse izvaja v skladu s projektno dokumentacijo, za nabavo in dobavo materialov, obvešča in kliče nadzor. Vsak dan izpolnjuje gradbeni dnevnik, v katerega vpisuje število delavcev, strojev in vrsto dela. Dnevno izpolnjuje tudi gradbeno oziroma obračunsko knjigo. Vanjo piše, vrisuje izmere, ki so narejene na gradbišču, ter beleži plačila za izvedeno delo. Inženir gradbištva nadzira delo delovodje na gradbišču. Z njim in drugimi gradbinci ima tedenske operativne sestanke, kjer se dogovarjajo o vsem v zvezi z gradnjo objekta. Vsakdanja dela gradbenega inženirja- izvajalca so reševanje težav in spremljanje objekta, ki je v gradnji. Mesečna dela so: oddajanje poročil, pregledovanje terminskih in finančnih planov, obračuni ur in plač delavcev, obračuni dobave materialov.

Inženir gradbeništva- nadzornik dela v nadzoru, kjer pregleda in potrdi projektno dokumentacijo in spremlja ter potrdi vsako izvedbo dela na gradbišču, preden se ta začne izvajati. Inženir gradbeništva- laborant skrbi za testiranje materialov, ki se uporabljajo pri gradnji. Tekoče kontrole so jemanje vzorcev na gradbišču (asfalt, beton in zemljine), ki morajo biti v skladu s tehnično projektno dokumentacijo in se testirajo v laboratorijih. Na gradbišče prihaja tudi inženir gradbeništva - koordinator varstva pri delu. Nadzoruje, ali se dela izvajajo v skladu z Zakonom o varnosti pri delu in skrbi, da se delo izvaja varno. To vpisuje v posebno knjigo ukrepov. Ob nepravilnostih obvesti gradbenega inženirja- inšpektorja. Pri vsaki večji gradnji vedno sodelujejo inženirji gradbeništva, ki so zaposleni na različnih delovnih področjih: projektiva, izvajalec, nadzor, kontrola, varnost pri delu ali laboratoriji. Inženir gradbeništva v javni upravi lahko dela kot vodja investicij. Pripravi razpise za gradnjo in za izbor izvajalca gradbenih del. Nadzoruje investicijo, ki jo izpelje do konca, od razpisa, gradbenega dovoljenja in izvedbe del vse do uporabnega dovoljenja. 

Pogoji za pridobitev javne listine

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 120 ECTS.

Izvajalci

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane