Magister inženir gradbeništva/magistrica inženirka gradbeništva

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Magister inženir gradbeništva/magistrica inženirka gradbeništvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

2 leti
Kreditne točke

Kreditne točke

120 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Zaključen študijski program 1. stopnje s strokovnega področja gradbeništvo (tudi GING – smer Gradbeništvo) ali
 • zaključen študijski program 1. stopnje s strokovnih področij prometa, prometnega inženirstva, arhitekture, strojništva, urbanizma in drugih gradbeništvu sorodnih področij, če je kandidat pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 ECTS; opraviti mora obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo, gradbeni materiali ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s strokovnega področja gradbeništvo ali
 • zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s strokovnih področij prometa, strojništva, urbanizma in drugih gradbeništvu sorodnih področij, če je kandidat pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 ECTS točk; opraviti mora obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, prometno inženirstvo, gradbeni materiali.
ISCED področje ISCED področje
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
ISCED podpodročje isced podpodročje gradbeništvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 8

Raven EOK

EOK 7

Raven EOVK

Druga stopnja

Učni izidi

Učni izidi

(splošne kompetence)

 • povezovanja osnovnega znanja s problematiko planiranja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja gradbenih objektov in zasnove gradbenih izdelkov,
 • samostojnega vodenja projektov,
 • večje kreativnosti in inovativnosti, kot rezultat širšega poznavanja področja ob hkratni usmerjenosti v posamezno podpodročje,
 • komuniciranja znotraj organizacije in navzven s partnerji in strankami doma in v tujini v procesu pridobivanja in izvajanja del,
 • analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
 • reševanja najzahtevnejših praktičnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
 • obvladovanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoja kritične in samokritične presoje ter iskanja optimalnih rešitev v danih okoliščinah,
 • uporabe vrhunskega znanja v praksi,
 • razvoja komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacij v mednarodnem okolju,
 • kooperativnosti, dela v skupini in v mednarodnem okolju,
 • pridobitve vseh pristojnosti, ki takem kadru izhajajo iz veljavne zakonodaje v gradbeništvu,

(predmetnospecifične kompetence)

 • planiranja, projektiranja in izvajanja gradbenih objektov in storitev, v smislu ustrezne kakovosti in cene ter izvajanja neodvisnih tehniških presoj na podlagi znanstvene analize in sinteze,
 • uporabe vrhunskih specializiranih znanj s področij planiranja, projektiranja, gradnje in vzdrževanja gradbenih objektov (konstrukcij in prometno – infrastrukturnih objektov), organiziranja, managementa in vodenja gradbenih del in gradbene proizvodnje, gradbene informatike, ekologije, urbanega planiranja in okoljske politike,
 • samostojnega dimenzioniranja gradbenih elementov, njihovega povezovanja v celoto (objekte) ter prenašanja v realno okolje,
 • samostojnega in kreativnega opravljanja zahtevnih nalog s področja gradbeništva – vodenja »projektnega teama«.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Napredovanje

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS od tega vse obveznosti pri predmetu Matematika D.

Prehodnost

Prehodnost

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK, raven 10) 

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 120 ECTS.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 21. 01. 2019

Slovensko ogrodje kvalifikacij se predstavlja na 11. Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev 25.1.2019

Povečaj svoje možnosti za uspeh. Načrtuj svojo karierno pot. Kako? Pridi na letošnjo Informativo 25.1.2019 in spoznaj...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane