Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Pomočnik/pomočnica kmetovalca/kmetovalkeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 3
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Končana osnovnošolska obveznost,
 • izpit F-kategorije.
ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: poljedelstvo in reja živali
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 3
Raven EOK: EOK 3

Učni izidi:
Kandidat/kandidatka:
 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje zdravje in okolje,
 • komunicira s sodelavci,
 • pripravi tla,
 • seje, sadi in oskrbi posevke, sadike in trajne nasade po navodilih ter sodeluje pri vzgoji in oskrbi trajnega nasada,
 • opravi spravilo in skladiščenje pridelka,
 • opravi osnovno vzdrževanje hleva, oskrbuje živali in sodeluje pri reji živali na pašniku,
 • pripravi živalske in rastlinske proizvode za predelavo in prodajo.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 

NAČIN PREVERJANJA

Storitev z zagovorom.

 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: