Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Končana osnovna šola,
 • opravljen izpit F-kategorije,
 • tri leta delovnih izkušenj na področju ekološkega kmetovanja.
ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: poljedelstvo in reja živali
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:
Kandidat/kandidatka:
 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje zdravje in okolje,
 • komunicira s strokovnimi službami in strankami,
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • izvaja osnovne ukrepe ekološkega kmetovanja,
 • ekološko prideluje poljščine in zelenjadnice,
 • ekološko obdeluje travinje,
 • ekološko goji sadne rastline in vinsko trto,
 • ekološko redi živali,
 • predeluje ekološke pridelke,
 • trži ekološke pridelke in izdelke,
 • vodi dnevnik za ekološke kmetije.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:
POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 
NAČIN PREVERJANJA
Storitev z zagovorom.

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka

SOK 5

EOK 4

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 6 / EOK 5

Opis poklica

Kratek opis

Kmetovalec se ukvarja s pridelavo poljščin, sadja, grozdja in vina ter zelenjave. Dejavnost kmetovalca je tudi vzreja živali. V Sloveniji imamo večinoma manjše kmetije, njihova dejavnost pa je mešana.

Kaj delavec običajno dela

Delo kmetovalca je vezano na proizvodnjo in delo na kmetijskem gospodarstvu. Delovna področja so na eni strani vezana na živalsko, na drugi strani pa na rastlinsko proizvodnjo. Tako kot kmetijska gospodarstva, ki jih zaznamujejo različna opravila na njivi in v hlevu, je tudi v primeru poklica kmetovalec izobraževalno področje vezano na delo v teh panogah. Gre za poklicno usmeritev, ki je izjemno široka, zato je poznavanje narave in njenih zakonitosti predpogoj za dobro opravljanje dela vsakega kmetovalca. Kmetovalec se ukvarja s pridelavo poljščin, sadja, grozdja in vina ter zelenjave. Vsako izmed teh področij ima svoje zakonitosti. Kmetovalec pozna osnove pridelave posamezne poljščine, njene zahteve, načine varstva pred boleznimi in škodljivci. Vedeti mora, kaj so optimalne pridelovalne razmere v okolju in se jim tudi prilagodi v smislu ekonomske rabe osnovnih sredstev in repromateriala.

Pri pridelavi sadja pozna okolje in pridelovalne razmere, osnovne zakonitosti trajnega nasada in oskrbo sadnih rastlin. Pozna morfologijo sadnega drevesa, oskrbo in rez ter načine spravila pridelka. Pri tem je poudarek na varstvu rastlin. Vinogradništvo je tradicionalna kmetijska dejavnost na vinorodnih območji, kjer raste vinska trta. Tu se seznani z vinorodnimi območji in pogoji za rast in razvoj vinske trte ter morfologijo in zahtevami vinske trte od obrezovanja do spravila pridelka. Seznanjen je z osnovnimi pojmi in opravili v vinski kleti, kjer se nadaljuje predelava grozdja v vino. Vinarstvo je sicer posebno področje, pa vendar mora kmetovalec, ki se ukvarja z mešano dejavnostjo na kmetiji, kar še posebno velja za vinorodna območja, poznati tudi nekaj osnov vinarstva. Tako spozna načine dozorevanja vina, skrb za čistočo, možnosti pakiranja in prodaje vina na kmetiji.

Pri pridelovanju zelenjave pozna posamezno zelenjadnico, ki jo prideluje, vzgojo sadik in vso nadaljnjo pridelavo do prodaje na trgu. Delovno področje kmetovalcev je tudi živalska proizvodnja. V Sloveniji imamo večinoma manjše kmetije, njihova dejavnost pa je mešana kmetijska dejavnost. Na tem področju sta še poklicna standarda živinorejec in konjar. Živinorejec se osredotoča na pridelavo in vzrejo živine. Pri tem se kmetovalec seznani z osnovami reje različnih živali: goveda, prašičev, drobnice, perutnine in z njihovimi zahtevami ter posebnosti. Poznati mora zahteve posamezne pasme in njihovo zdravstveno varstvo. Ob tem pridobi tudi osnove pridelave mleka in spozna možnosti prodaje ter pridelave mesa na domu. Delovno področje kmetovalca je lahko tudi vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin, nemalokrat tudi delo v gozdu.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: