Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir kmetijstva - živinoreje (vs)/diplomirana inženirka kmetijstva - živinoreje (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: poljedelstvo in reja živali
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:
Študent/študentka je usposobljen/-a za: 
(splošne kompetence)
 • osnovno naravoslovno znanje,
 • uporabo teoretičnega znanja v praksi,
 • prenos, presojo in uporabo znanja v praksi, za reševanje problemov s povezovanjem znanj z različnih področij, iskanje novih virov znanja,
 • praktično strokovno znanje, pridobljeno s študijem teoretičnih in praktičnih primerov,
 • reševanje problemov in sprejemanje strokovnih odločitev v praksi,
 • komunikacijsko odprtost, poznavanje informacijskih tehnologij,
 • vseživljenjsko učenje,
 • samostojnost in samokritičnost ter profesionalno etično odgovornost,
(predmetno specifične kompetence)
 • poznavanje praktične reje različnih vrst domačih živali in poljedelske pridelave,
 • poznavanje različnih kmetijskih postopkov in opravil,
 • poznavanje vpliva reje živali na kakovost živalskih proizvodov,
 • poznavanje ekonomskih vidikov odločanja na kmetijskem gospodarstvu,
 • upravljanje in vodenje kmetijskega gospodarstva z vidika prireje, opreme in zgradb, dopolnilnih dejavnosti in ekonomike,
 • sistematično znanje, ki omogoča razumevanje in povezovanje različnih vidikov kmetijstva in živinoreje,
 • poznavanje in optimiranje organizacijsko-proizvodnih procesov na kmetijskem gospodarstvu,
 • prenos kmetijskih in agrarnoekonomsko-organizacijskih znanj v prakso,
 • razumevanje in izkoriščanje pomena kmetijstva in živinoreje v pridelavi hrane, rabe prostora, ohranjanja in varovanja okolja, trajnosti in sonaravnosti,
 • razumevanje strokovne literature.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, s projektnimi deli, z nastopi, s storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Za vpis v 2. letnik mora imeti študent doseženih 50 KT, za vpis v 3. letnik pa 60 KT 1. letnika in 50 KT 2. letnika.

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, ter pripraviti diplomski projekt.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

URL

URL izvajalca: