Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Vinogradnik/vinogradnicaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Končana osnovna šola,
 • opravljen vozniški izpit F-kategorije.
ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: poljedelstvo in reja živali
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:
Kandidat/kandidatka:
 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • varuje zdravje in okolje,
 • komunicira s strokovnimi službami in strankami,
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • pripravi teren za vinograd in izvede napravo vinograda,
 • goji in oskrbuje vinograd do rodnosti in v rodnosti,
 • izvaja varstvo vinske trte,
 • izvede trgatev.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:
POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 
NAČIN PREVERJANJA
Storitev z zagovorom.

Opis poklica

Kratek opis

Vinogradnik prideluje grozdje za sprotno porabo, namizno grozdje, in za predelavo v vino, kot je namizno, kakovostno ali peneče vino.

Kaj delavec običajno dela

Vinogradnik se ukvarja z gojenjem vinske trte. Zato, da bo dobro obrodila, oblikuje njeno rast, obdeluje talno podlago, jo varuje pred boleznimi in škodljivci ter obnavlja nasad. Trto obreže in poveže, spremlja razvoj trte in odstranjuje odvečne mladike in liste. Prav tako ureja, utrjuje in vzdržuje jarke in poti po vinogradu ter odstranjuje škodo po vremenskih ujmah. Tla v vinogradu neguje s košnjo ali z obdelavo. Gnoji glede na zahteve prehrane vinske trte in glede na stanje rodovitnosti tal. Med dozorevanjem grozdja preverja stopnjo njegove zrelosti. Ko je čas za trgatev, trga in zbira grozdje. Grozdni pridelek prepelje v vinsko klet za nadaljnje predelavo ali za skladiščenje in prodajo na trgu. Iz grozdja namenjenega predelavi pridobiva tudi vino. Pri tem opravlja predelovalna in kletarska dela.

Pripravlja in stiska grozdje ter neguje mlado vino, da pravilno dozori. Ko je vino pripravljeno za uporabo, ga ustekleniči in opremi s podatki ali etiketira. Kontrolira njegovo kakovost ter odpravlja ali preprečuje nastanek pomanjkljivosti, napak in bolezni. Vinogradnikovo opravilo je tudi razmnoževanje vinske trte. Pripravlja in vzgaja mlade trsne cepljenke. Veliko dela s postavljanjem novega vinograda: pripravlja in meri površino za vinograd, koplje jame za kompost, postavlja kole in napeljuje žico, načrtuje nakup potrebne opreme, materiala in zaščitnih sredstev. Vzdržuje in opravlja manjša popravila kmetijskih strojev, priključkov in naprav. Sodeluje z drugimi vinogradniki in agronomskimi strokovnjaki. Z njimi se posvetuje o primernih sortah in o zaščitnih ukrepih pri gojenju vinske trte.

Redno se udeležuje strokovnih predavanj in seminarjev. Spremlja strokovno literaturo ter radijske in TV oddaje in tako skrbi za dodatno izobraževanje. Udeležuje se razstav in ocenjevanj vin na kmetijskih in vinskih sejmih. Svoje delo tudi dokumentira, evidentira vsa opravljena dela, zapisuje količino in kakovost pridelka iz trgatve. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: