Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Čebelar/čebelarkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
  • Potrdilo čebelarskega društva ali mojstra čebelarja, da je kandidat pod mentorstvom čebelaril 3 leta z najmanj petimi čebeljimi družinami.
ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: poljedelstvo in reja živali
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:
Kandidat/kandidatka:
  • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo,
  • racionalno rabi energijo, material in čas,
  • varuje zdravje in okolje,
  • komunicira s sodelavci in strankami,
  • uredi prostor ter pripravi materiale in sredstva za čebelarjenje,
  • vzreja in neguje čebelje družine preko leta,
  • varuje zdravje čebeljih družin,
  • pridobiva glavne čebelje pridelke (med, vosek, cvetni prah in propolis) v skladu s smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu,
  • trži čebelje pridelke in proizvode.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:
POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 
NAČIN PREVERJANJA
Storitev z zagovorom.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: