Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister inženir zootehnike/magistrica inženirka zootehnikeDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo - zootehnika ali primerljiv študijski program 1. stopnje s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini, ali
 • univerzitetni študijski program 1. stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če kandidati dodatno zberejo 10– 60 KT iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kmetijstvo - zootehnika, ali
 • visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo - živinoreja ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, Kmetijstvo - zootehnika ali primerljiv visokošolski strokovni študijski program s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini, ali
 • visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če kandidati dodatno zberejo 10– 60 KT iz nabora predmetov prvostopenjskih študijskih programov Kmetijstvo - zootehnika in Kmetijstvo - živinoreja.
ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: poljedelstvo in reja živali
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:
Imetnik/imetnica kvalifikacije je usposobljen/-a za:
(splošne kompetence)
 • poglobljeno naravoslovno mišljenje,
 • prenos, kritično presojo in uporabo teoretičnega znanja v praksi in reševanje problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja, s sposobnostjo interdisciplinarnega dela in z uporabo znanstvenih metod.
 • analizo, sintezo, reševanje problemov in predvidevanje posledic,
 • razumevanje strokovne in znanstvene literature,
 • kritično sledenje in obravnavanje sodobnih teoretičnih in praktičnih tokov v stroki,
 • koherentno uporabo pridobljenega znanja v praksi,
 • samostojno projektno in razvojno delo,
 • reševanje problemov in sprejemanje odločitev v praksi,
 • sprejemanje odločitev v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah,
 • komunikacijsko odprtost, obvladovanje informacijskih tehnologij,
 • argumentirano in strpno sporočanje znanja in stališč v javnosti,
 • vseživljenjsko učenje,
 • posredovanje različnih miselnih konceptov,
 • organizacijo, vodenje, delovanje v skupini,
 • samoiniciativnost in samokritičnost,
 • delovanje v interdisciplinarnem in medkulturnem okolju,
 • profesionalno etično odgovornost,

(predmetno specifične kompetence)

 • poglobljeno znanje s področja reje živali zaradi različnih koristi,
 • obvladovanje raziskovalne metodike in analitičnih pristopov na področju reje živali/kmetijstva,
 • kompetentno obvladovanje najsodobnejših znanstvenih, tehnoloških, ekonomskih ter etičnih konceptov reje živali/kmetijstva,
 • vodenje živinorejske (kmetijske) proizvodnje tako s tehnološkega kot upravljavskega vidika,
 • kreiranje in kritično presojo novega teoretičnega znanja na področju zootehnike in prenos tega znanja v prakso,
 • razumevanje interdisciplinarnosti proizvodnih procesov in njihovega vpliva na proizvodno učinkovitost proizvodnje,
 • poznavanje in optimiranje temeljnih kmetijskih procesov s prenosom teoretičnega znanja v prakso in doseganje večje kakovosti končnih proizvodov,
 • razumevanje sodobnega interdisciplinarnega pomena reje živali v pridelavi varne hrane, rabe prostora in reje živali za različne koristi, ohranjanja in varovanja okolja, trajnosti, sonaravnosti ter ekonomskih in večnamenskih družbenih funkcij,
 • odločanje v živinorejski (kmetijski) proizvodnji ob upoštevanju vidikov prireje ali pridelovanja hrane, kakovosti in prehranske vrednosti živalskih proizvodov, varnosti hrane in varstva porabnikov, varstva okolja, zaščite živali in konkurenčnosti ter družbene razsežnosti kmetijstva.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10). 
 

Napredovanje:

Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik s frekvencami iz vseh predmetov, opravljene vse vaje in opravljene izpite v obsegu 45 KT.

Prehodnost:

Doktorski študijski programi 3. stopnje (SOK: raven 10)

Opis poklica

Kratek opis

Zootehnik se ukvarja z živino, največkrat z govedom, konji in ovcami. Pri delu živali hrani, čisti, molze, skrbi za njihovo zdravje in dobro počutje.

Kaj delavec običajno dela

Zootehnik mora poznati cikluse razmnoževanja živali. Ve, kdaj je treba organizirati parjenje ali umetno oplojevanje živali. Skrbi za oplojene živali, sodeluje pri porodu in pozneje skrbi za mladiče. Če so živali bolne, jih neguje, jim daje injekcije, opravlja manjše kirurške posege in po potrebi pokliče veterinarja. Prostori, v katerih bivajo živali, morajo biti čisti in urejeni, živali pa vsak dan preskrbljene s svežo steljo. Hranjenje živali v hlevih in čiščenje blata je prav tako odgovornost zootehnika, vendar pri tem uporablja mehanizacijo. Rejec mlečne živine skrbi za molžo, ki se danes večinoma opravlja mehanično. Pri tem mora živino zbrati v prostorih, kjer poteka molzenje, ter pripraviti molzne stroje. V določenih obdobjih opravlja tudi druga kmetijska opravila, npr. vozi traktor, pomaga pri žetvi ali vzdržuje poslopja in ograje. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, ter pripraviti magistrsko delo. Študent dokonča študij, ko je dosegel 120 KT.

Izvajalci:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

URL

URL izvajalca: