Magister inženir prometa/magistrica inženirka prometa

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Magister inženir prometa/magistrica inženirka prometaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

2 leti
Kreditne točke

Kreditne točke

120 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja Transportne storitve, ki je ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, ovrednoten s 180 KT, univerzitetni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 ECTS, ali
 • zaključen nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij naravoslovje, matematika in računalništvo ali tehnika, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer:Tehnologija prometa 8 KT, Transportna logistika 6 KT, obveznosti skupaj obsegata 14 KT; kandidat pa ju opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer: Tehnologija prometa 8 KT, Transportna logistika 6 KT, Inteligentni transportni sistemi 4 KT, Prometna varnost 5 KT, obveznosti skupaj obsegajo 23 KT; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Promet ali
 • zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru izbire kandidatov z omejitvijo vpisa, se uporabljajo vpisni kriteriji.

ISCED področje ISCED področje
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje transport
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 8

Raven EOK

EOK 7

Raven EOVK

Druga stopnja

Učni izidi

Učni izidi

Študent/študentka je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • analizirati probleme prometnih ved, sinteze znanja in informacij ter predvidevati potencialne rešitve, njihove izvedbe ter posledice,
 • reševati probleme z interdisciplinarnim sistemskim pristopom in analitskim razmišljanjem z uporabo raziskovalnih metod in različnih virov ter prenosa in uporabe pridobljenega znanja v prakso,
 • povezovati pridobljena poglobljena teoretična in praktična znanja ter njihove uporabe v obstoječih in novih tehnoloških rešitvah,
 • samostojno in avtonomno kreirati izboljšave obstoječih transportnih, prometnih in transportno-logističnih procesov,
 • vseživljenjskega izobraževanja,
 • sprejemati in reševati okoljevarstvene in zaščitne ukrepe v delovnem okolju,
 • timskega dela, komunikacije in razvoja profesionalne etike v nacionalnem in mednarodnem okolju, posebej v različnih inštitucijah EU,

(predmetno specifične kompetence)

 • poznati in razumeti prometne sisteme in organizacije, prometne tehnologije, transportne logistike in prometne varnosti s teoretičnega in praktičnega vidika,
 • poznati in razumeti dejavnike eksploatacije prometne infrastrukture in transportnih sredstev, prometnega planiranja in upravljanja ter karakteristik prometnih tokov,
 • razumeti splošne strukture ter načrtovanja in projektiranja izbranih tehnoloških procesov prometnih tehnologij, prometa in okolja, geografskih informacijskih sistemov skladno s pravnimi, ekonomskimi in drugimi določili oziroma predpisi,
 • poznati in razumeti dejavnike logističnih procesov in logističnih mrež ter pravne in ekonomske podpore tem procesom,
 • razumeti splošne strukture ter načrtovanja in projektiranja logističnih distribucijskih centrov, logističnega marketinga, razbremenilne logistike ter drugih procesov skladno s strateškim menedžmentom, informacijsko in vsako drugo podporo,
 • poznati in razumeti dejavnike numerične analize v prometu, prometne regulacije, prometno-tehnične ekspertize prometnih nesreč ter teoretične osnove prometne varnosti vseh prometnih panog,
 • razumeti splošne strukture biomehanike v prometu, dinamiko vozil in ergonomijo v prometu ter ustreznih znanj prometnega inženirstva, zanesljivosti in vzdrževanja inteligentnih transportnih sistemov,
 • razvijati in uporabiti nove metode v projektnih nalogah za reševanje problematike tehnologije prometa, transportne logistike in varnosti v prometu vseh prometnih panog,
 • razumeti strokovne in znanstvene literature ter pisanja in objavljanja strokovnih in znanstvenih sestavkov.

Ocenjevanje in zaključevanje

Ocenjevanje in zaključevanje

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Napredovanje

Redni ali izredni študent napreduje v višji letnik, če opravi obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.), in z uspešno opravljenimi izpiti doseže predpisano število KT iz študijskega programa, in sicer: za vpis v 2. letnik 45KT iz 1. letnika, za izredni vpis v 2. letnik 30 KT iz 1. letnika.

Prehodnost

Prehodnost

Doktorski študijski program tretje stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine

Pogoji za pridobitev javne listine

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, izdelati in zagovarjati magistrsko nalogo.

Izvajalci kvalifikacije

Izvajalci

Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane