Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Turistični informator/turistična informatorkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju turizma, kar kandidat dokazuje s pogodbami o zaposlitvi, drugimi pogodbami o delu in referenčnimi pismi delodajalcev in
 • znanje tujih jezikov:
  • angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1 (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  • tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1 (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)

 

ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: potovanja, turizem, prosti čas
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, pripraviti, izvajati in kontrolirati lastno delo
 • predstavljati lokalne skupnosti, regije oziroma države v turističnopromocijskih aktivnostih
 • svetovati pri izbiri počitniških ciljev, produktov in drugih elementov ponudbe
 • izvajati akcije pridobivanja gostov in poslovnih partnerjev
 • oblikovati promocijskoinformativna gradiva za potrebe TIC-a
 • oskrbovati goste in različne stranke s promocijskim in z informativnim materialom
 • uporabljati sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo
 • komunicirati s sodelavci, strokovnjaki, strankami in poslovnimi partnerji
 • komunicirati v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 • opravljati statističnoanalitična dela in pripravljati statistične analize
 • racionalno uporabljati energijo, material in čas
 • varovati zdravje in okolje

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Način preverjanja – storitev in zagovor

Kandidat v praktičnem prikazu storitve dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in ob upoštevanju predpisane dokumentacije. Ob praktičnem prikazu storitve izvede tudi ustni zagovor opravljene storitve, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Turistični informator/turistična informatorka.

Opis poklica

Kratek opis

Posredovalec turističnih in prometnih informacij informira goste v turističnih in potovalnih agencijah o turistični ponudbi. Dela v hotelskih recepcijah, v agencijah in turističnih uradih.

Kaj delavec običajno dela

Dela in naloge posredovalca turističnih in prometnih informacij so organiziranje gostinskih in turističnih storitev v hotelskih recepcijah, agencijskih poslovalnicah, turističnih uradih in pisarnah, v informacijskih uradih in drugih recepcijah ter sprejemnicah. Temeljne naloge so informiranje ter prodaja turističnih storitev, kot so prodaja sob, turističnih aranžmajev, menjava denarja, vodenje evidenc in druga opravila na področju poslovanja s strankami. Sodeluje pri organizaciji potovanj in letovanj ter izvaja zahtevnejša administrativna dela s tega področja.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: