Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomant turizma (vs)/diplomantka turizma (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: potovanja, turizem, prosti čas
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Študent/študentka je usposobljen/-a za:

(splošne kompetence)

 • zaznavanje, evidentiranje, analiziranje in sintetiziranje problemov  na konkretnih delovnih nalogah v turističnih podjetjih, organizacijah in ožjih ali širših turističnih destinacijah,
 • obvladovanje raziskovanja na ravni opravljanja operativnih nalog, ki zagotavlja povečan učinek opravljene naloge,
 • razvoj kritične in samokritične presoje,
 • ugotavljanje napak v storitvah in odpravljanja le-teh,
 • uporabo pridobljenega znanja v svoji delovni praksi, 
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti pri delu s strankami,
 • timsko delo ali delo v skupini,
 • stalno razvijanje veščin pri opravljanju nalog,

 (predmetnospecifične kompetence)

 • razumevanje pomena pojma turizem kot sociološkega in ekonomskega fenomena,
 • pridobivanje splošnega znanja o turizmu kot posebni storitveni dejavnosti,
 • spoznavanje najpomembnejše turistične regije doma in po svetu,
 • razumevanje temeljne kategorije gospodarjenja in ekonomike podjetja,
 • razumevanje osnovnih načel načrtovanja, upravljanja in managementa turistične destinacije in turističnih struktur,
 • seznanjanje s pojmom človeški viri, racionalno ravnanje in upravljanje z njimi,
 • načrtovanje in oblikovanje celotne strategije trženjskega komuniciranja,
 • obvladovanje temeljnih zakonitosti in veščin komuniciranja v turizmu,
 • spoznavanje in razvijanje komunikativne kompetence v tujem jeziku, poglabljanje jezikovnega znanja in terminologije s področja turizma,
 • spoznavanje osnovnih teorij s področja prava v turizmu,
 • spoznavanje osnovnih informacijskih tehnologij ter specifik informacijskih rešitev v turizmu,
 • seznanjanje z različnimi oblikami prireditev, ločevanjem poslanstva in namena le-tega, spoznavanje trendov in vloge novih medijev pri različnih vrstah prireditev,
 • spoznavanje pomena varovanja v sodobnem turističnem okolju,
 • poznavanje poslovanja hotela in sprejemanje odločitev v zvezi z organizacijo dela v hotelu,
 • poznavanje osnovnih pojmov s področja logističnih procesov v turizmu,
 • poznavanje temeljnih organizacijskih in pravnih značilnosti slovenskega turizma,
 • poznavanje osnov in temeljnih subjektov potovalne dejavnosti,
 • poznavanje koncepta, procesa in vsebine marketinga v turistični organizaciji.

Ocenjevanje in zaključevanje:
Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri naslednjih učnih enotah: Osnove turizma, Ekonomika podjetja, Statistika in poslovna matematika. Pogoji za napredovanje v 3. letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika in 48 ECTS iz drugega letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri naslednjih učnih enotah: Potovalna dejavnost, Destinacijski management. 

Diplomant turizma (vs)/diplomantka turizma (vs)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS.

Izvajalci:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem v Brežicah

URL

URL izvajalca: