Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Organizator/organizatorka poslovnih srečanj in dogodkovDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
 • 5 let delovnih izkušenj s področja turizma in
 • znanje tujega jezika - angleščina – znanje na primerljivi ravni z B1

(kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
 

ISCED področje Storitve
ISCED podpodročje Potovanja, turizem, prosti čas
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi in z etičnim kodeksom
 • komunicirati s sodelavci, z naročniki in s strankami in pri komunikaciji z različnimi deležniki upoštevati poslovno etiko
 • komunicirati v angleškem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 • razvijati podjetne lastnosti, spretnosti, védenje in skrbeti za njihov stalni razvoj
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • spremljati razmere na domačem in mednarodnem trgu organiziranja poslovnih srečanj in dogodkov ter trende v tej dejavnosti
 • svetovati strankam in sodelovati s poslovnimi partnerji, z naročniki in organizacijskimi odbori, zadolženimi za organizacijo poslovnih srečanj in dogodkov
 • pripravljati ponudbe za organizacijo poslovnih srečanj in dogodkov ter izvajati trženjske aktivnosti
 • pripravljati različne stroškovnike za organizacijo poslovnih srečanj in dogodkov
 • načrtovati, organizirati in sodelovati pri izvajanju poslovnih srečanj in dogodkov
 • organizirati in koordinirati izvedbo drugih spremljajočih dejavnosti in drugih spremljajočih storitev
 • racionalno uporabljati energijo, material in čas
 • zagotavljati delovno varnost in upoštevati okoljevarstvena načela

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Način preverjanja - storitev z zagovorom.

Kandidat opravi storitev, s katero dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in ob upoštevanju predpisane dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Organizator/organizatorka poslovnih srečanj in dogodkov.
 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: