Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Turistični animator/turistična animatorkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 6
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in vsaj eno leto delovnih izkušenj s področja turizma (organizacije prostega časa), ki jih kandidat dokaže s pogodbo o delu ali z delodajalčevim referenčnim pismom
 • znanje tujih jezikov:
  • angleščina – znanje na ravni primerljivi B1 (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  • tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi B1 (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: potovanja, turizem, prosti čas
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 6
Raven EOK: EOK 5

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati in organizirati svoje delo, delo sodelavcev animatorjev ter usklajevati delo z ostalimi oddelki
 • predlagati ureditev prostorov za izvedbo prostočasnih aktivnosti glede na obstoječo infrastrukturo
 • komunicirati s sodelavci, z gosti in drugimi deležniki
 • komunicirati v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 • sprejemati in informirati goste
 • organizirati, koordinirati in voditi dnevne in večerne prostočasne aktivnosti in dogodke v sklopu turistične animacije
 • organizirati, koordinirati in voditi dnevne in večerne prostočasne aktivnosti in dogodke v sklopu namestitvene kapacitete
 • zagotavljati kakovost izvedenih prostočasnih aktivnosti in dogodkov
 • pripraviti okvirne ocene vezanih stroškov na izvajanje prostočasnih aktivnosti in dogodkov ter promocije
 • racionalno rabiti energijo, material in čas
 • varovati zdravje in okolje

 

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

Način preverjanja – storitev in zagovor

Kandidat v praktičnem prikazu storitve dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in ob upoštevanju predpisane dokumentacije. Ob praktičnem prikazu storitve izvede tudi ustni zagovor opravljene storitve, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Turistični animator/turistična animatorka.
 

Opis poklica

Kratek opis

Storitev spremljevalca je spremljanje turistične skupine in opravljanje organizacijskih in tehničnih storitev za udeležence turističnih aranžmajev od začetka potovanja do cilja in vrnitve.

Kaj delavec običajno dela

Turistični spremljevalec skupino na začetku potovanja sprejme in uredi namestitev prtljage na avtobus ali vlak. Poskrbi tudi za oddajanje/sprejemanje prtljage na letališču ali na trajektih. Udeležence turističnih aranžmajev pri svojem delu najprej pozdravi v imenu turistične agencije in jim pove, kam gredo, koliko časa bo trajalo potovanje, na katere stvari morajo biti pozorni in v katerem hotelu bodo prenočevali. Oskrbi jih z vsemi tehničnimi in organizacijskimi podatki potovanja. Goste nato spremlja do namestitvenega objekta. Poskrbi za prenočišča, razdeli ključe od sob in poskrbi za menjavo sob, če je to potrebno, za prehrano (posebno za vegetarijansko) in uredi morebitne težave ali zaplete.

Udeležence potovanja spremlja na avtobusu, vlaku, ladji ali letalu. Njegovo delo je tudi skrb za nemoten prehod meje, kadar gre za spremstvo skupine v tujino. Spremljevalec na samem potovanju izletnikom, gostom in popotnikom daje kratke nasvete in napotke: kam, kje, kdaj, kako se bo potovalo, kje bo čakal avtobus, kje se pobira denar ipd. Lahko poskrbi tudi za spremljevalni program, za glasbene ali gledališke skupine, ki naj bi zabavali goste. Spremljevalec torej poskrbi za logistično izvedbo potovanja, ne za oglede znamenitosti in razlago, kar pa je v praksi težko izvedljivo. Delo spremljevalca je pravzaprav nekoliko okleščeno delo turističnega vodnika, vendar je tudi delo spremljevalca pomembno, saj lahko neprofesionalno spremljanje pokvari dobro zastavljen turistični aranžma. Meja med delom, ki ga opravljata turistični spremljevalec in turistični vodnik, je pogosto zelo tanka in težko določljiva. V določeni meri se delo spremljevalca prekriva z delom turističnega predstavnika. 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: