Inženir kmetijstva in krajine/inženirka kmetijstva in krajine

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Inženir kmetijstva in krajine/inženirka kmetijstva in krajineDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Višja strokovna izobrazba
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Višje strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

2 leti
Kreditne točke

Kreditne točke

120 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Matura ali poklicna matura (prej zaključni izpit) ali 
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
ISCED področje ISCED področje
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 6

Raven EOK

EOK 5

Raven EOVK

Kratki cikel

Učni izidi

Študent/študentka je usposobljen/-a za: 

(splošne kompetence)

 • razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu, 
 • samostojno odločanje za izbiro in uporabo surovin in materialov v proizvodnji,
 • vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje tehnoloških in proizvodnih celot,
 • uporabo tujega jezika za spremljanje strokovnih novosti v tujini ter za komunikacije v strokovni terminologiji,
 • razvijanje estetskega videza,
 • komuniciranje za uspešno delo z ljudmi v slovenskem in širšem prostoru,

(poklicno specifične kompetence)

 • razumevanje soodvisnosti naravnih, ekoloških, tehnoloških, ekonomskih, socialnih in kulturnih dejavnikov na podeželju in njihovega pomena za trajnostni razvoj,
 • zagotavljanje kakovosti kmetijskih pridelkov, proizvodov in storitev ter upoštevanje sodobnih zahtev in potreb potrošnikov,
 • uporabo okolju prijazne tehnologije kmetovanja in različne načine uporabe alternativnih virov energije,
 • učinkovito organiziranje, izvajanje in spremljanje kmetijske proizvodnje, predelave in dodelave kmetijskih proizvodov in drugih dejavnosti na podeželju,
 • oblikovanje celostne tržne strategije, blagovne znamke in promocije kot metode trženja v kmetijstvu in v drugih dejavnostih na podeželju,
 • vodenje prodaje kmetijskih pridelkov in storitev ter izdelkov dopolnilnih dejavnosti.

Ocenjevanje in zaključevanje

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, s projektnimi deli, z nastopi, s storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Prehodnost

Študijski programi 1. stopnje (SOK: raven 7)

Pogoji za pridobitev javne listine

Diploma se izda študentu, ko opravi vse obvezne module/predmete v obsegu 52 KT, izbirne module/predmete v obsegu 37 KT, praktično izobraževanje v obsegu 26 KT ter diplomski izpit v obsegu 5 KT.

Izvajalci

Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola, Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola, Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola, Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola.

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane