Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir kmetijstva (un)/diplomirana inženirka kmetijstva (un)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje:
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Študent/študentka je usposobljen/-a za: 

 • poznavanje temeljnih bioloških znanj in uporabo le-teh v kmetijstvu,
 • poznavanje temeljnih elementov za načrtovanje in razvoj trajnostnega kmetijstva,
 • povezovanje znanja različnih naravoslovnih področij: varstvena biologija, trajnostno upravljanje sredozemskih ekosistemov, trajnostno kmetijstvo,
 • povezovanje znanj s področja kmetijstva in živilske industrije oziroma prenos aplikacij v industrijo,
 • reševanje konkretnih delovnih problemov, ki se nanašajo na trajnostno kmetijstvo z uporabo ustreznih znanstvenih metod in postopkov,
 • umeščanje novih raziskovalnih, znanstvenih in strokovnih izsledkov, informacij ter interpretacij v kontekst temeljne agronomske in zootehniške discipline,
 • razumevanje splošne strukture kmetijske vede ter povezavo z drugimi naravoslovnimi in sociološkimi vedami,
 • uporabo kritične analize in iskanje rešitev za konkretne delovne probleme, ki nastajajo v trajnostnem kmetijstvu, ter tudi izvedbo reševanja problema,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanj na strokovnem področju, obvladovanje metod pridelave v kmetijskem sektorju, predelavo, distribucijo in trženje pridelkov,
 • uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije na strokovnem področju,
 • analizo, spremljanje in reševanje problematik, ki se nanašajo na kmetijsko okolje s posebnim poudarkom na trajnostnem reševanju problematik pri upravljanju naravnih virov ruralnega okolja.
Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, s projektnimi deli, z nastopi, s storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če zbere vsaj 48 KT iz predmetov 1. letnika, v 3. letnik pa, če zbere vsaj 48 KT iz predmetov 2. letnika in ima opravljene vse obveznosti za 1. letnik.

Diplomirani inženir kmetijstva (un)/diplomirana inženirka kmetijstva (un)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija je treba zbrati najmanj 180 KT, kar vključuje vse študijske obveznosti v okviru posameznih predmetov študijskega programa (domače naloge, seminarje in izpite) ter pripravo in zagovor zaključne projektne naloge; le-to študent zagovarja v okviru seminarja.

Izvajalci:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

URL

URL izvajalca: