Diplomirani biosistemski inženir (vs)/diplomirana biosistemska inženirka (vs)

Izbrane kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Ime kvalifikacije

Diplomirani biosistemski inženir (vs)/diplomirana biosistemska inženirka (vs)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije

Tip kvalifikacije

Diploma prve stopnje (VS)
Vrsta kvalifikacije

Vrsta kvalifikacije

Izobrazba
Vrsta izobraževanja

Vrsta izobraževanja

Visokošolsko strokovno izobraževanje
Trajanje izobraževanja

Trajanje izobraževanja

3 leta
Kreditne točke

Kreditne točke

180 kreditnih točk
Vstopni pogoji

Pogoji za vključitev

 • Matura ali
 • poklicna matura ali
 • zaključni izpit (pred 1. junijem 1995) po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
ISCED področje ISCED področje
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
ISCED podpodročje isced podpodročje interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
Raven kvalifikacije

Raven SOK

SOK 7

Raven EOK

EOK 6

Raven EOVK

Prva stopnja

Učni izidi

Študent/študentka je usposobljen/-a za: 

(splošne kompetence)

 • analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter posledic,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • uporabo pridobljenega teoretičnega znanja v praksi,
 • avtonomnost v strokovnem delu,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki,
 • evidentiranje problema in njegovo analizo ter predvidevanje operativnih rešitev pri strojniško-bioloških problemih,
 • kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju),

(predmetno specifične kompetence)

 • poznavanje in razumevanje utemeljitve in zgodovine razvoja temeljne discipline oziroma stroke,
 • reševanje konkretnih delovnih problemov na področju strojniško-bioloških procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov,
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja, povezovanje znanja z različnih področij in aplikacijo
 • umeščanje novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline,
 • razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihovo uporabo v reševanju konkretnih delovnih problemov, 
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju,
 • stalno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.

Ocenjevanje in zaključevanje

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, s projektnimi deli, z nastopi, s storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje

Študent mora za prehod iz 1. v 2. letnik opraviti vse študijske obveznosti in vaje ter izpite v vrednosti 45 od skupno 60 KT (75 %). Pri tem mora študent za napredovanje v 2. letnik obvezno opraviti naslednje izpite: Matematika, Kemija, Biomehanika, Molekulska biologija in Sistemske biologija. Za prehod iz 2. v 3. letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 KT) ter zbrati vsaj 45 KT iz 2. letnika in mora obvezno opraviti izpite : Osnove informatike, Botanika in Osnove rastlinske pridelave.

Prehodnost

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane izpite, praktično usposabljanje oziroma zbere najmanj 180 KT in uspešno zagovarja izdelano zaključno nalogo.

Izvajalci

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

URL

URL izvajalca

Prihajajoči dogodek

Center RS za poklicno izobraževanje, 02. 12. 2019

9. srečanje skupine evropskih orodij transparentnosti - EU TOOLS

Na Centru RS za poklicno izobraževanje se bo, 12. 12. 2019, srečala skupina evropskih orodij transparentnosti (NKT...

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2018. Vse pravice pridržane