Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Diplomirani inženir tehnologije prometa (un)/diplomirana inženirka tehnologije prometa (un)Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Matura ali
 • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • zaključni izpit pred 1. junijem 1995.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: transport
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 7
Raven EOK: EOK 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja strokovnih izzivov,
 • kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • profesionalne odgovornosti in etičnosti,
 • strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja, vključno z uporabo tujega strokovnega jezika,
 • uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • neprekinjenega samostojnega sprejemanja novih znanj v procesu vseživljenjskega izobraževanja,
 • samostojne uporabe teoretičnih znanj pri reševanju problemov v praksi,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvoja profesionalne etike v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih, prometnih in transportno logističnih storitev,
 • spoštovanja inženirskega kodeksa,
 • neposrednega nadaljevanja študija na podiplomskem magistrskem študiju druge stopnje,

(predmetno specifične kompetence)

 • usvajati znanja iz temeljnih naravoslovno-tehničnih vsebin, ki omogočajo njihovo implementacijo v temeljne strokovne in izbirne predmete ter nadaljnjo nadgradnjo na podiplomskem magistrskem študiju prometnih ved,
 • usvajati temeljna znanja družboslovnih vsebin s področja ekonomije, prava, menedžmenta in tujega jezika, ki omogočajo njihovo uporabo pri reševanju problemov in vodenju transportnih, prometnih in transportno logističnih procesov v praksi ter nadgradnjo na podiplomskem magistrskem študiju prometnih ved,
 • usvajati temeljna in aplikativna znanja iz predmetov s področja tehnike, računalništva, informatike, inteligentnih transportnih sistemov, transportnega in prometnega inženirstva, ki omogočajo njihovo implementacijo v strokovne tehnološke predmete za uporabo teh znanj pri reševanju problemov eksploatacije prometne infrastrukture, transportnih sredstev, organizacije in tehnologije posameznih prometnih panog in njihovo nadgradnjo,
 • usvajati specifična znanja s področja operacijskih raziskav, verjetnosti in statistike, varnosti v prometu, varstva okolja v prometu ipd. za izvajanje transportnih, prometnih in logističnih procesov na hiter, varen, zanesljiv, racionalen in ekološko neoporečen način ter za njihovo nadgradnjo na višji stopnji izobraževanja.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Redni ali izredni študent napreduje v višji letnik, če opravi obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.), in z uspešno opravljenimi izpiti doseže predpisano število KT iz študijskega programa, in sicer: za vpis v 2. letnik mora študent zbrati 50 KT iz 1. letnika, za vpis v 3. letnik najmanj 60 KT iz 1. letnika in 50 KT iz 2. letnika. Za izjemen vpis v 2. letnik potrebuje 36 KT iz 1. letnika in za izjemen vpis v 3. letnik skupno najmanj 90 KT.

Diplomirani inženir tehnologije prometa (un)/diplomirana inženirka tehnologije prometa (un)

SOK 7

EOK 6

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 8 / EOK 7

Prehodnost:

Magistrski študijski programi 2. stopnje (SOK: raven 8)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Študent konča študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti v obsegu 180 KT.

Izvajalci:

Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani

URL

URL izvajalca: