Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Doktor znanosti/doktorica znanostiDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Doktorat
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Doktorsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
3 leta
Kreditne točke Kreditne točke: 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen bolonjski študijski program druge stopnje ne glede na smer in področje študija,
 • zaključen enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 KT, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT,
 • zaključen dosedanji (stari) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
 • zaključen dosedanji (stari) študijski program za pridobitev specializacije, zaključen visokošolski strokovni program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih usmeritev. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 KT kandidatom pred vpisom v doktorski študijski programdoloči Komisija za doktorski študij UL FPP.

Na doktorski študijski program Pomorstvo in promet se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, in sicer skladno s predpisi, ki veljajo za Univerzo v Ljubljani.

ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: transport
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 10
Raven EOK: EOK 8
Raven EOVK: Tretja stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

 • prepoznavati, razumeti in definirati temeljne znanstvene probleme,
 • reševati zahtevne uporabniško usmerjene znanstvene izzive in s tem povezano organizirati ter koordinirati znanstvenoraziskovalno in razvojno delo na področju pomorstva in prometa,
 • abstrakcije z razvitim kritičnim, analitičnim in sintetičnim mišljenjem,
 • identificirati potrebne podatke za oblikovanje novih znanj in tehniško-tehnoloških in organizacijskih rešitev,
 • interdisciplinarnega povezovanja znanstvenih dognanj,
 • timskega dela na ožjem in širšem interdisciplinarnem področju,
 • oblikovati nova teoretična znanja in na njih temelječih aplikativnih tehniških rešitev ob upoštevanju okoljske in socialne odgovornosti ter spoštovanju inženirskega kodeksa,
 • uporabiti sodobne raziskovalne metode in postopke,
 • komunicirati s strokovno javnostjo v različnih oblikah,
 • kritično presojati in predstaviti lastne raziskovalne rezultate, spremljati razvoj v svetu ter s tem vezanega nadaljevanja samostojnega izobraževanja, raziskovanja in spremljanja literature.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik z opravljenimi pedagoškimi in raziskovalnimi nalogami, ki so predvidene po programu za ta letnik, za vpis v posamezni letnik morajo pridobiti naslednje število KT: za vpis v 2. letnik najmanj 50 KT, od katerih najmanj 20 KT iz organiziranih oblik študija 1. letnika; za vpis v 3. letnik morajo imeti opravljene vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika ter odobreno temo doktorske disertacije.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Pogoj za dokončanje doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet ter pridobitev znanstvenega naslova doktor (doktorica) znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo. Celoten program je ovrednoten s 180 KT.

Izvajalci:

Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani

URL

URL izvajalca: