Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Magister inženir pomorstva/magistrica inženirka pomorstvaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Diploma druge stopnje
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Izobrazba
Vrsta izobraževanja Vrsta izobraževanja: Magistrsko izobraževanje
Trajanje izobraževanja Trajanje izobraževanja:
2 leti
Kreditne točke Kreditne točke: 120 kreditnih točk
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja transportne storitve, ki je ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Navtika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometna tehnologija in transportna logistika, ovrednoten s 180 KT, univerzitetni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen nebolonjski dodiplomski študijski program na Fakulteti za pomorstvo in promet, in sicer: visokošolski strokovni študijski program Tehnologija prometa, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Prometno-energetska tehnika, ovrednoten s 180 KT, visokošolski strokovni študijski program Pomorstvo, ovrednoten s 180 KT, ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni študijski program s strokovnih področij naravoslovje, matematika in računalništvo ali tehnika, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer: Transportni sistemi v pomorstvu 4 KT, Obalna navigacija 7 KT; obveznosti skupaj obsegata 11 KT; kandidat pa ju opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo ali
 • zaključen bolonjski dodiplomski študijski program prve stopnje ali nebolonjski dodiplomski visokošolski strokovni program z ostalih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 KT, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija glede na različnost strokovnega področja, in sicer: Transportni sistemi v pomorstvu 4 KT, Obalna navigacija 7 KT, Ravnanje s tovorom 5 KT, Ladijski motorji 4 KT; obveznosti skupaj obsegajo 20 KT; kandidat pa jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski podiplomski magistrski študijski program Pomorstvo ali
 • zaključeno enakovredno izobraževanje v tujini.
ISCED področje ISCED področje:
Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje isced podpodročje: transport
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 8
Raven EOK: EOK 7
Raven EOVK: Druga stopnja

Učni izidi:

Imetnik/imetnica kvalifikacije je zmožen/zmožna:

(splošne kompetence)

 • obvladati splošne raziskovalne metode, postopke in procese v pomorstvu,
 • kritično presojati uporabljene teoretične izsledke v praksi;
 • kritično ovrednotiti uporabnosti eksaktnih znanstvenih metod in njihovih rezultatov,
 • analize, sinteze in predvidevanja posledic reševanja problemov, razvoja kritične in samokritične presoje,
 • koherentno obvladati temeljno znanje, povezovati znanja z različnih področij in njihova aplikacija,
 • avtonomnosti v raziskovalnem in strokovnem delu,
 • razvijati komunikacijske sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem pomorskem okolju,
 • etične refleksije in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnosti, timskega dela (v nacionalnem in v mednarodnem okolju),
 • vključevati organizacijsko znanje v podporo uspešnih poslovnih odločitev,
 • analizirati, vrednotiti in dokumentirati različne tehnološke rešitve,
 • načrtovati, izvajati in nadzorovati tehnološke odločitve,

(predmetno specifične kompetence)

SMER POMORSKI SISTEMI

 • samostojno koordinirati zahtevne tehnološke projekte v pomorstvu in pomorskih sistemih,
 • reševati probleme v pomorsko navigacijski stroki z uporabo znanstvenih metod,
 • prenašati teoretične izsledke v pomorsko navigacijsko prakso,
 • študija na področjih pomorske navigacije, pomorskega prava, pomorske ekonomije in pomorske logistike na doktorski ravni,

SMER POMORSKO INŽENIRSTVO

 • razumevanja temeljne discipline pomorsko inženirstvo ter njene povezanosti z različnimi poddisciplinami: požarna varnost, sistemi integrirane propulzije, kogeneracija ladijskega postrojenja, optimizacija ladijskega pogona, digitalna elektronika, termodinamika, mehanika pomorskih konstrukcij, strojni simulator, inteligentni ladijski motorji, diagnostika in vzdrževanje, krizne situacije na morju…
 • reševati konkretne probleme s področja pomorskega inženirstva z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
 • poznati, razumeti zgodovinski razvoj pomorstva in pomorskega inženirstva,
 • umeščati nove informacije in interpretacije v kontekst pomorskega inženirstva,

SMER MORSKE VEDE

 • prispevati k trajnostnemu razvoju pomorstva s specifičnim poudarkom na ohranjanju morskega okolja,
 • z novim učnim in didaktičnim pristopom predstaviti in doseči ključne kvalifikacije, kot so zmožnost timskega dela, interdisciplinarno razmišljanje in samostojno delovanje z usmeritvijo prispevati k modernemu in praktično orientiranemu reševanju problemov,
 • razvijati in uporabiti nove metode v projektnih nalogah za reševanje problematike morskih ved, razumeti strokovno in znanstveno literaturo in pisanja in objavljanja strokovnih in znanstvenih sestavkov,
 • samostojno iskati optimalne rešitve problemov na svojem strokovnem področju z analiziranjem stanja, povezovanjem teorije in prakse …
 • obvladati raziskovalne pristope in posebnosti raziskovanja na področju morskih ved,
 • etičnosti in zavezanosti profesionalni etiki na področju onesnaževanja morskega okolja.

Ocenjevanje in zaključevanje:

Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Napredovanje:

Redni ali izredni študent napreduje v višji letnik, če opravi obveznosti, predpisane s študijskim programom (predavanja, vaje, pisne preizkuse, seminarje idr.), in če z uspešno opravljenimi izpiti doseže predpisano število KT iz študijskega programa.

Magister inženir pomorstva/magistrica inženirka pomorstva

SOK 8

EOK 7

V zavihku Karierna pot je prikazana možna karierna pot znotraj področja izbrane kvalifikacije, ki ni edina in ni obvezujoča. Dejanska prehodnost med kvalifikacijami, ki je določena z zakonodajo je opredeljena v zavihku Prehodnost.

SOK 10 / EOK 8

Prehodnost:

Doktorski študijski program tretje stopnje (SOK: raven 10)

Pogoji za pridobitev javne listine:

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, izdelati in zagovarjati magistrsko nalogo.

Izvajalci:

Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani

URL

URL izvajalca: