Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Klekljar/klekljaricaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 4
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • končana osnovna šola
 • kandidat predhodno pripravi zbirno mapo klekljanih čipk z navedbo virov in avtorjev vzorcev za klekljanje. Zbirna mapa vsebuje klekljane čipke:
  • ažur
  • cvetka
  • delitev risov in polpremetov
  • dodajanje in odvzemanje parov v polpremetu
  • dodajanje in odvzemanje parov v risu
  • franže ob robu
  • idrijski ris v  kombinaciji s sukanim risom
  • idrijski ris v kombinaciji s polpremetom
  • idrijski ris z ovinki, vogali in dvojnim sukanjem
  • kantu rožica
  • kitica
  • luknjice v risu
  • male smrekice z vogalom
  • mizice z vogalom
  • nasnutki in zaključki na zanke
  • ovinki v polpremetu s posnemanjem in  puščanjem parov
  • ovinki v risu s posnemanjem in puščanjem parov
  • ozki ris z ovinki, ovinki s pomožnim postavkom, pravokotnimi vogali in -koničastimi vogali
  • pajki
  • polpremet z vogali
  • prečkanje risov ali polpremetov
  • predeljeni ris
  • reliefni nasnutki in zaključki
  • rogljički in izpeljanke iz rogljičkov
  • rožica iz kitic
  • rožica s kitico
  • rožica s polnitvijo
  • satovje
  • slince
  • stolpički
  • sukane slince z vogalom
  • sukani ris z ovinki in vogali
  • široki ris s polnitvami iz ribic in kitic
  • široki ris z verižico, ovinki, s pravokotnimi vogali, koničastimi vogali
  • štručke z vogalom
  • tulipani
  • združevanje risov in polpremetov
  • žabice z vogalom
  • žagice
    
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 4
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije
 • samostojno komunicirati s strankami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije in časa
 • celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel
 • tržiti svoje izdelke ob upoštevanju predpisov ekonomskega področja
 • klekljati čipke
 • ohranjati in razvijati kulturno dediščino ob upoštevanju njenega pomena v slovenskem prostoru

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti. Če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
 

PREVERJANJE

Praktično preverjanje in zagovor.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge. Ustni zagovor obsega preverjanje znanj, skladno s poklicnim standardom Klekljar/klekljarica.
 

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: