Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Krovec klepar restavratorski sodelavec/krovka kleparka restavratorska sodelavka Dodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Krovec-klepar/krovka-kleparka ali opravljen mojstrski izpit iz krovstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Krovec-klepar/krovka-kleparka in
 • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju krovskih in kleparskih del, in
 • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh različnih posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • vse faze del opravlja v sodelovanju in v dogovoru s strokovnjaki iz službe za varstvo kulturne dediščine ter v sodelovanju z drugimi izvajalci del na objektu,
 • pri svojem delu upošteva strokovnjake, odgovorne za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine ter zakonodajo s področja varstva kulturne dediščine,
 • sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo ter normativne akte in druge zahteve službe za varstvo kulturne dediščine in v skladu z njimi načrtuje svoje delo,
 • zaščiti kritine, ostrešja ter kleparske elemente na objektih stavbne dediščine ter jih zaščiti pred in med transportom,
 • pripravlja kritine in kleparske elemente pred posegom obnove,
 • izvaja historična kleparska in krovska dela,
 • opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe pri načrtovanju, pripravljanju in med izvajanjem del,
 • fotodokumentira vse faze posega.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

 

PREVERJANJE

 • Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije.
 • Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.

Opis poklica

Kratek opis

Krovčeva osnovna dejavnost je, da s strešno kritino pokriva strehe različnih objektov.

Kaj delavec običajno dela

Njegovo delo se razlikuje glede na to, ali prekriva streho na objektu, ki je še v fazi gradnje, ali pa gre za sanacijo že obstoječe strehe oziroma kritine. V primeru, da se streha gradi na novo, krovec na obstoječo strešno konstrukcijo pritrdi kritino, ki je lahko različnih oblik in iz različnih materialov, kot je opeka, pločevina ali valovitke. Kadar sanira že obstoječo streho, je njegova naloga, da preveri stanje kakovosti obstoječe kritine in izbere temu primeren način sanacije. Najprej odstrani obstoječo kritino, po potrebi zamenja dotrajane dele strešne konstrukcije in streho pokrije z novo kritino. V primeru sanacije se loteva le manjših popravil oziroma preureditev obstoječe strešne konstrukcije, za bolj obsežna dela pa pokliče druge službe, za leseno strešno konstrukcijo npr. tesarja. V današnjem času se krovska, tesarska in stavbno kleparska dela vedno bolj prepletajo, saj krovska podjetja združujejo vse te poklice in nudijo celotno paleto strešnih oziroma krovskih del.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: