Ime kvalifikacije Ime kvalifikacije: Mizar restavratorski sodelavec/mizarka restavratorska sodelavkaDodaj v primerjalnik
Tip kvalifikacije Tip kvalifikacije: Nacionalna poklicna kvalifikacija, SOK raven 5
Vrsta kvalifikacije Vrsta kvalifikacije: Poklicna kvalifikacija
Vstopni pogoji Pogoji za vključitev:
 • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Mizar/mizarka ali opravljen mojstrski izpit iz mizarstva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Mizar/mizarka in
 • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju mizarstva in
 • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na ustreznih predmetih restavriranja, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
ISCED področje ISCED področje:
Umetnost in humanistika
ISCED podpodročje isced podpodročje: domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)
Raven kvalifikacije

Raven SOK: SOK 5
Raven EOK: EOK 4

Učni izidi:

Kandidat:

 • vse faze del opravlja v sodelovanju in dogovoru s strokovnjaki službe za varstvo kulturne dediščine;
 • pri svojem delu upošteva strokovnjake, odgovorne za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine ter zakonodajo s področja varstva kulturne dediščine;
 • sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo ter normativne akte in druge zahteve službe za varstvo kulturne dediščine in skladno z njimi načrtuje svoje delo;
 • obdeluje leseno gradivo in izdeluje mizarske izdelke na star (historičen) in sodoben način;
 • oceni vzroke in stopnjo poškodovanosti mizarskega izdelka;
 • malo poškodovane mizarske izdelke očisti, izvede potrebna vzdrževalna dela in jih po potrebi dodatno zaščiti, dela izvaja ročno in strojno;
 • močno poškodovane mizarske izdelke demontira, poskrbi za prevoz in jih po končanem popravilu ali izdelani repliki montira in po potrebi dodatno zaščiti, delo izvaja ročno in strojno;
 • če v načrtovanem procesu dela naleti na nova odkritja, ki vplivajo na potek del ali celo zahtevajo njegove spremembe (načrtovanje, pripravljanje in izvajanje), z njimi seznani odgovornega strokovnjaka pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
 • dokumentira (z besedo, risbo in fotografijo) ključne faze posega.

Ocenjevalci:

Preverjanje in ocenjevanje izvajajo komisije za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih imenuje Državni izpitni center (RIC). Člani komisije morajo imeti licenco RIC. Najdemo jih tukaj.

Ocenjevanje in zaključevanje:

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

 

PREVERJANJE

 • Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije.
 • Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.

Opis poklica

Kratek opis

Mizar sprejema naročila za lesne izdelke, po potrebi nariše načrt ali skico ter pripravi seznam materiala in blaga ter ga naroči oziroma nabavi. Pripravi les in pomožne materiale za obdelavo oziroma vgradnjo hlodovine, plohov, desk, letev ali plošč.

Kaj delavec običajno dela

Mizar ima smisel za oblikovanje, lepoto in ustvarjanje. Obdelava lesa, lesnih tvoriv in drugih materialov mu omogoča osebno izražanje in izdelavo različnih izdelkov. Pri delu sprejema naročila ter se seznanja z dokumentacijo. Po potrebi nariše načrt, skico ter pripravi seznam materiala in blaga ter ga naroči oziroma nabavi. Izdela okvirno kalkulacijo stroškov in določi rok izdelave. Pripravi les, lesna tvoriva in pomožne materiale za obdelavo oziroma vgradnjo, hlodovino, plohe, deske, letve, plošče, furnir, polnila, lepila, barve in drugo. Izvrši osnovno mazanje strojev, preveri njihovo delovanje, pripravi orodje: kladiva, dleta, skobljiče, izvijače ali žage ter naprave, vpenjala, spenjače, pištole, stojala in modele.

Stroje nastavlja na določene velikosti, nastavlja rezila, temperaturo, pritisk, čas obdelave, hitrost, velikost sekancev, stopnjo mletja, režime stiskanja, sušenja in obdelave. Nato preverja mere in kakovost obdelave elementa in izdelka. Pripravi okovje, vijačno blago, vložke in nasadila ter označuje in zarisuje izmerjene velikosti, kroge, krivulje, like in modele na obdelovancu, izdelku ali mestu vgradnje. Strojno žaga in razrezuje krivulje. Stiska plošče, seka iverje in sekance, reže prizme in deske ter melje vlakna. Nadzira merilne instrumente, nastavlja tlak in temperaturo, velikost iverja in sekancev, debelino plohov, desk, letev, plošč, elementov in polizdelkov.

Pri delu uporablja furnir, folije, plošče, modele, razne vrste papirja, zaščitne in izolacijske tepihe, dekorativne izdelke, slike in vzorce. Pri tem luži, kita, brusi, strga, lepi, furnira, nanaša lepilo, barva, lakira, polira in čisti. Sestavlja elemente v izdelke, popravlja, obnavlja elemente in izdelke ter servisira opremo. Izdelke embalira, pakira, opremlja z dokumentacijo, okovjem in drugim blagom. Izdelke prenaša, naklada, transportira in skladišči. Pospravlja in čisti stroje in naprave, orodje, les, lesna tvoriva in pomožne materiale. Zamenja in čisti filtre, sita, vreče in druge vložke na strojih in napravah. Evidentira porabo surovin, materialov, pomožnih materialov, okovja in blaga.

Pogoji za pridobitev javne listine:

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Izvajalci:

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

URL

URL izvajalca: